Akt o Usługach Cyfrowych (DSA)

Ta strona zawiera istotne informacje związane z Aktem o Usługach Cyfrowych (ang. Digital Services Act) – tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE) (akt o usługach cyfrowych).

Empik S.A. („Spółka”) dostarcza platformę internetową empik.com oraz inne funkcjonalności umożliwiające konsumentom zawieranie z przedsiębiorcami umów zawieranych na odległość oraz przekazywanie innych treści (dalej „usługa”), na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach.

 1. Punkt kontaktowy dla organów / Point of contact for authorities

  PL: Punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Rady Usług Cyfrowych: [email protected]. Komunikacja może się odbywać w języku polskim lub angielskim.

  EN: Point of contact for Member States’ authorities, the European Commission and the European Board for Digital Services: [email protected]. Communication can take place in either Polish or English.

 2. Punkt kontaktowy dla odbiorców usługi i dla zaufanych podmiotów sygnalizujących

  https://www.empik.com/pomoc/dsa-formularz

   Zgodnie z Aktem o Usługach Cyfrowych:
  1. a) „odbiorca usługi” to osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usługi, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępnienia jej;
  2. b) status „zaufanego podmiotu sygnalizującego” jest przyznawany na wniosek dowolnego podmiotu przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego UE, w którym wnioskodawca ma siedzibę, wnioskodawcy, który wykaże, że spełnia warunki określone w Akcie o Usługach Cyfrowych.
 3. Zgłaszanie nielegalnych treści

  Za pośrednictwem poniższego formularza dowolna osoba może zgłosić obecność na platformie internetowej empik.com treści, które uważa za nielegalne:

  https://www.empik.com/pomoc/dsa-formularz

  Zgodnie z Aktem o Usługach Cyfrowych, „nielegalne treści” oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej (UE) lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego UE, które jest zgodne z prawem UE.

 4. Moderowanie treści

  Spółka zastrzega sobie prawo do moderowania treści odbiorców usługi na interfejsie platformy internetowej empik.com, jeżeli naruszają przepisy obowiązującego prawa, postanowienia odpowiednich, mających zastosowanie do usługi, regulaminów lub dobre obyczaje.

  Ograniczenia w odniesieniu do informacji przekazywanych przez odbiorców usługi oraz środki na potrzeby moderowania treści znajdują się w:

  1. a) Regulaminie ocen i recenzji produktów (https://media.empik.com/content/regulaminy/2023/ regulamin_opinii_i_recenzji_sklepu_internetowego_empik_2023-11-30.pdf)
  2. b) Regulaminie oceny sprzedawcy (https://media.empik.com/content/regulamin/REGULAMIN_OCENY_SPRZEDAWCY.pdf)
  3. c) Regulaminie Korzystania z Platformy Empik.com (dla Sprzedawców) (https://www.empik.com/empikplace/support/regulamin).

  Moderacja treści może odbywać się w sposób zautomatyzowany lub manualny.

 5. Wewnętrzny system rozpatrywania skarg i pozasądowe rozstrzyganie sporów

  Za pośrednictwem poniższego formularza można wnieść skargę na następujące decyzje Spółki:

  1. a) wydane na skutek otrzymanego przez Spółkę zgłoszenia;
  2. b) w sprawie usunięcia informacji lub uniemożliwieniu do nich dostępu lub ograniczeniu widoczności informacji;
  3. c) w sprawie zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi;
  4. d) w sprawie zawieszenia lub zamknięcia konta odbiorcy usługi;
  5. e) w sprawie zawieszenia, zakończenia lub ograniczenia w inny sposób możliwości monetyzacji informacji przekazanych przez odbiorcę usługi.

  https://www.empik.com/pomoc/dsa-formularz

  Skargę można wnieść w terminie 6 miesięcy od otrzymania informacji o decyzji Spółki.

  Osoba, do której skierowana jest decyzja wydana przez Spółkę na skutek złożonej skargi, ma prawo wyboru dowolnego, certyfikowanego organu pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących decyzji podjętych przez Spółkę. Certyfikacji ww. organu dokonuje koordynator ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego UE, w którym znajduje się siedziba organu pozasądowego rozstrzygania sporów.

  Skorzystanie z powyższego uprawnienia pozostaje bez uszczerbku dla prawa do wszczęcia postępowania przed sądem.

 6. Środki podejmowane przeciwko nadużywaniu

  Spółka może, po uprzednim ostrzeżeniu i wezwaniu do zaprzestania, zawiesić na czas określony (na rozsądny okres):

  1. a) świadczenie usługi na rzecz jej odbiorcy, który często przekazuje oczywiście nielegalne treści;
  2. b) rozpatrywanie zgłoszeń lub skarg przez osoby lub podmioty dokonujące często oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg.

  Podejmując powyższe decyzje, Spółka uwzględnia następujące kryteria:

  1. a) liczbę bezwzględną oczywiście nielegalnych treści lub oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg, które zostały odpowiednio przekazane, dokonane lub wniesione w danym okresie;
  2. b) względny stosunek takiej liczby do całkowitej liczby informacji lub zgłoszeń odpowiednio przekazanych lub dokonanych w danym okresie;
  3. c) ciężar nadużywania, w tym charakter nielegalnych treści, i jego konsekwencje;
  4. d) zamiar odbiorcy usługi, osoby, podmiotu lub skarżącego, jeżeli można go określić.
 7. System rekomendacji

  Na poniższej podstronie znajdują się informacje dotyczące systemu rekomendacji stosowanego na platformie internetowej empik.com.

  https://www.empik.com/pomoc/system-rekomendacji

 8. Informacje dotyczące nielegalnych produktów lub usług

  Na poniższej podstronie publikujemy informacje dotyczące nielegalnych produktów lub usług sprzedanych na platformie internetowej empik.com, tożsamości ich sprzedawców i środkach odwoławczych - w sytuacji, gdy nie możemy bezpośrednio przekazać takich informacji kupującemu (nie mamy jego danych).

  https://www.empik.com/pomoc/nielegalne-produkty-lub-uslugi

 9. Liczba aktywnych odbiorców usługi

  Średnia liczba aktywnych miesięcznie odbiorców usługi platformy internetowej empik.com w Unii Europejskiej wynosi 8,14 mln (data aktualizacji: luty 2024 r.).