REGULAMIN PREMIUM

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Empik usługi „Empik Premium” skierowanej do uczestników Programu Lojalnościowego „Mój Empik”.

PODSTAWOWE POJĘCIA:

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie mają znaczenie przypisane im poniżej:

 • Empik – Empik S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 104/122, 00-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, kapitał zakładowy w wysokości 275 388 578,00 zł wpłacony w całości, numer infolinii: +48 22 462 72 50 (czynna w dni robocze całą dobę), e-mail kontaktowy: [email protected];
 • Klient – Uczestnik Programu lojalnościowego „Mój Empik”, który dokonał zakupu usługi „Empik Premium”;
 • Kod – elektroniczny kod alfanumeryczny uprawniający do korzystania z Empik Premium zgodnie z przypisanym do kodu Okresem Rozliczeniowym (tj. uprawniający do aktywacji po raz pierwszy Usługi lub opłacenia kolejnego Okresu Rozliczeniowego) uzyskany od podmiotów trzecich współpracujących z Empik na podstawie odrębnych umów lub uzyskany w ramach promocji organizowanych przez Empik;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną nabywający usługę „Empik Premium” w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
 • Konto Klienta – konto utworzone w Sklepie Internetowym Empik lub poprzez Aplikację Mobilną, pozwalające na korzystanie z całego pakietu świadczeń obejmujących zniżki, korzyści i promocje w ramach „Empik Premium”, zwane również „Konto empik.com”;
 • Aplikacja Mobilna – aplikacja Empik umożliwiająca korzystanie z Konta Klienta i dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym Empik, dostępna pod nazwą „empik” do nieodpłatnego pobrania z platformy dystrybucji cyfrowej App Store i Google Play na urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych iOS i Android;
 • Program „Mój Empik” - program lojalnościowy „Mój Empik” organizowany przez Empik;
 • Partner Empik - podmiot realizujący świadczenia w postaci dodatkowych korzyści w ramach „Empik Premium”;
 • Salon Empik – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Empik lub przez osoby bądź podmioty związane z Empik umowami o współpracy;
 • Sklep Internetowy Empik lub Portal – domena internetowa www.empik.com, na której Empik prowadzi sklep internetowy;
 • Usługa lub „Empik Premium” – usługa świadczona odpłatnie przez Empik na podstawie niniejszego Regulaminu. 

 

§ 1
ZAWARCIE UMOWY

 1. Zakup „Empik Premium” oznacza zawarcie przez Klienta z Empik umowy o korzystanie z „Empik Premium” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Warunkiem zawarcia umowy o korzystanie z „Empik Premium” jest przystąpienie do Programu Mój Empik”.  Skorzystanie z wszystkich świadczeń i dodatkowych korzyści dostępnych w „Empik Premium” wymaga posiadania Konta Klienta. 
 3. Klient może zawrzeć każdorazowo jedną umowę o korzystanie z „Empik Premium”. Klient uprawniony jest do zawarcia kolejnej takiej umowy najwcześniej następnego dnia po rozwiązaniu poprzedniej umowy. 
 4. Umowę o korzystanie z „Empik Premium” Klient może zawrzeć: 
  1. w lokalu przedsiębiorstwa tj. w Salonie Empik poprzez potwierdzenie warunków umowy w formie dokumentowej na tablecie i opłacenie pierwszego wybranego Okresu Rozliczeniowego. W tym celu Klient powinien poinformować o zamiarze zawarcia takiej umowy pracownika Salonu Empik i postępować zgodnie z jego wskazówkami;
  2. na odległość, tj. w Sklepie Internetowym Empik lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. W tym celu Klient powinien kliknąć link do rejestracji w „Empik Premium”, wypełnić formularz zgłoszeniowy i opłacić pierwszy wybrany Okres Rozliczeniowy.
 5. Umowa o korzystanie z „Empik Premium” zawierana jest na czas nieokreślony z momentem aktywacji Usługi.
 6. Aktywacja Usługi następuje z momentem wysłania stosownego potwierdzenia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy rejestracji do Usługi.  
 7. Konsument, wyrażając żądanie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Empik przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie zakupu Usługi na odległość, przyjmuje do wiadomości, że skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy będzie wiązało się z zapłatą za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy (prawo do odstąpienia jest uregulowane w §9 Regulaminu).  
 8. Z usługi „Empik Premium” można korzystać wyłącznie w celach niekomercyjnych, na użytek prywatny.

 

§ 2
OKRESY ROZLICZENIOWE I PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za Usługę odbywa się cyklicznie z góry, w wybranych przez Klienta Okresach Rozliczeniowych. 
 2. W zależności od wybranego Okresu Rozliczeniowego, cena za Usługę wynosi:
  1. 9,99 zł przy Okresie Rozliczeniowym obejmującym 1 miesiąc (opłata podstawowa);
  2. 49,99 zł przy Okresie Rozliczeniowym obejmującym 6 miesięcy;
  3. 79,99 zł przy Okresie Rozliczeniowym obejmującym 12 miesięcy
  4. przy czym ceny za Okresy Rozliczeniowe 6 miesięczny i 12 miesięczny są cenami promocyjnymi i obowiązują jeżeli Klient nie odstąpi od lub nie rozwiąże umowy o korzystanie z „Empik Premium” przed upływem danego Okresu Rozliczeniowego. 
 3. Okresy Rozliczeniowe 1, 6 i 12 miesięczne obejmują odpowiednio 30, 180 i 360 dni.
 4. Zawarcie umowy o korzystanie z „Empik Premium” w Salonie Empik jest możliwe jedynie na 6 miesięczny i 12 miesięczny Okres Rozliczeniowy. 
 5. Na wniosek Klienta złożony na 30 dni przed końcem aktualnie opłaconego Okresu Rozliczeniowego możliwa jest zmiana Okresu Rozliczeniowego, skuteczna od kolejnego Okresu Rozliczeniowego.
 6. Cena za 6 miesięczny i 12 miesięczny Okres Rozliczeniowy jest uiszczana z góry:
  1. w Salonie Empik przez Klientów, którzy dokonali zakupu Usługi w Salonie Empik;
  2. z wykorzystaniem elektronicznych metod płatności aktualnie dostępnych dla usługi Empik Premium w Sklepie Internetowym Empik; 
  3. poprzez automatyczne pobranie kwoty odpowiadającej cenie wybranego Okresu Rozliczeniowego „Empik Premium” ze wskazanej przez Klienta w procesie zawierania umowy karty płatniczej Klienta zarejestrowanej w Koncie Klienta. 
 7. Zapłata za 1 miesięczny Okres Rozliczeniowy jest możliwa wyłącznie przy użyciu karty płatniczej zarejestrowanej w Koncie Klienta lub innej metody płatności wybranej przez Klienta pozwalającej na cykliczne obciążenie rachunku, aktualnie dostępnej dla usługi Empik Premium w Sklepie Internetowym Empik.
 8. Zapłata  za Usługę przy użyciu Kodu następuje po wpisaniu przez Klienta Kodu. Klient otrzymuje dostęp do Usługi zgodnie z przypisanym do Kodu Okresem Rozliczeniowym.
 9. W przypadku płatności za Usługę kartą płatniczą zarejestrowaną w Koncie Klienta, Klient upoważnia Empik do automatycznego pobierania opłaty za Usługę z tej karty za kolejne analogiczne Okresy Rozliczeniowe, poprzez obciążenie jego rachunku kwotą odpowiadającą cenie wybranego Okresu Rozliczeniowego. 
 10. Jeżeli pobranie kwoty odpowiadającej cenie wybranego Okresu Rozliczeniowego „Empik Premium” z karty płatniczej Klienta nie powiedzie się z powodu braku środków na rachunku karty płatniczej Klienta lub upływu ważności karty, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej wiadomość informującą o braku pobrania opłaty za „Empik Premium” i kolejnej próbie pobrania takiej płatności. Empik może przez okres kolejnych 10 dni od dnia zakończenia poprzedniego Okresu Rozliczeniowego podejmować próby ściągnięcia płatności. Jeżeli ściągnięcie płatności nie powiedzie się, umowa z Empik o korzystanie z „Empik Premium” ulegnie rozwiązaniu następnego dnia po upływie okresu 10 dni, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a Usługa zostanie wyłączona. Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej informację o rozwiązaniu umowy i wyłączeniu Usługi z powodu braku płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy.
 11. Na Koncie Klienta, w zakładce „Empik Premium”, Klient przez cały czas trwania Usługi będzie miał dostępną informację o opłaconym Okresie Rozliczeniowym za Usługę i dacie najbliższej płatności.
 12. Za zakup Usługi na odległość wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient zażąda, aby faktura VAT została dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 3
PRZEDMIOT UMOWY

 1. Klient w ramach Usługi otrzyma od Empik dostęp do pakietu zniżek określonych w niniejszym §3 Regulaminu. 
 2. Klient jest uprawniony w ramach Usługi do uzyskania następujących zniżek:
  1. stałą zniżkę w wysokości 15% od cen aktualnie obowiązujących w Salonie Empik, niebędących cenami promocyjnymi (ceny regularne), na produkty z kategorii: książka, muzyka, filmy, zabawki, artykuły papiernicze i kreatywne oraz kolekcje własne Empik znajdujące się w ofercie Salonów Empik. Zniżka w Salonach Empik nie dotyczy następujących kategorii produktów: prasa, multimedia (gry, programy i konsole), elektronika (w tym baterie i akcesoria), podręczniki i artykuły spożywcze. Informacja o klasyfikacji produktów do poszczególnych kategorii dostępna jest w karcie produktu w Sklepie Internetowym Empik; 
  2. do 20% zniżki na wybrane produkty oznaczone jako „Premium” sprzedawane przez Empik znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego Empik. Przed dokonaniem zakupu Klient powinien zapoznać się z regulaminem Sklepu Internetowego Empik oraz warunkami zakupu poszczególnych produktów. 
 3. Zniżki określone w pkt. 2.1 - 2.2 powyżej obowiązują każdorazowo na maksymalnie 3 takie same produkty nabyte przez Klienta w ciągu miesiąca. 
 4. Zniżki wskazane w pkt. 2.1 - 2.2 powyżej nie łączą się z innymi promocjami, chyba że co innego wynika wyraźnie z regulaminu innej promocji. W przypadku gdy w momencie zakupu na dany produkt obowiązuje inna promocja dająca prawo do wyższej zniżki niż wynikająca z warunków Usługi, Klient automatycznie otrzyma wyższą zniżkę. 
 5. Aby Klient mógł skorzystać ze zniżek określonych w pkt 2.1 - 2.2 niezbędne jest: w przypadku dokonywania zakupów w Salonie Empik - okazanie przez Klienta przed dokonaniem zakupów karty Mój Empik (lub jej elektronicznego kodu); w przypadku zakupów w Sklepie Internetowym Empik - zalogowanie się do Konta Klienta.


§ 4
DODATKOWE KORZYŚCI

 1. Klient jest uprawniony do korzystania z dodatkowych korzyści świadczonych przez Empik i Partnerów Empik, pod warunkiem, że są one dostępne w aktualnej na dany moment ofercie promocyjnej Usługi.  
 2. Dodatkowe korzyści świadczone są na zasadach wskazanych w regulaminach usług świadczonych przez Empik lub Partnerów Empik. Klient zobowiązany jest zapoznać się z takim regulaminem przed skorzystaniem z dodatkowej korzyści.  
 3. Dodatkowe korzyści, z których Klient może skorzystać w danym momencie, są zmienne w czasie, a ich aktualna lista podana jest na empik.com/premium.

 

§ 5
ZASADY PROMOCJI DOTYCZĄCEJ DOSTAWY PRODUKTÓW W RAMACH USŁUGI

 1. W ramach Usługi Klient, o ile nie odstąpi ani nie rozwiąże umowy o korzystanie z „Empik Premium” w trakcie bieżącego Okresu Rozliczeniowego, będzie uprawniony do skorzystania z promocji polegającej na dostawie produktów zakupionych w Portalu od Empik lub innych sprzedawców bez konieczności ponoszenia kosztów dostawy, pod warunkiem, że:
  1. wartość produktów objętych jednym zamówieniem wynosić będzie co najmniej 40 zł (przez zamówienie rozumie się produkty pochodzące od tego samego sprzedawcy);
  2. płatność za zamówienie zostanie dokonana z góry za pośrednictwem elektronicznych usług płatniczych udostępnionych w Portalu.
 2. Przy zakupie od sprzedawców innych niż Empik zamówienie, o którym mowa w pkt. 1.1. powyżej musi obejmować wyłącznie produkty oznaczone jako „Premium”. 
 3. Promocja dotyczy następujących metod dostawy: odbiór w Salonach Empik, placówki Poczty Polskiej, punktu odbioru na Stacjach Orlen, Paczkomaty InPost, przesyłka kurierska.
 4. Dostawa w ramach promocji obejmuje wyłącznie produkty dostarczane na terytorium Polski.
 5. Klient dokonując zakupów powinien być zalogowany w Koncie Klienta.
 6. W przypadku gdy Klient w danym Okresie Rozliczeniowym skorzystał z promocji określonej w niniejszym §5 Regulaminu, a następnie odstąpił od lub rozwiązał umowę o korzystanie z „Empik Premium”, Klient będzie zobowiązany do pokrycia kosztów dostaw uzyskanych nieodpłatnie na warunkach i według cen obowiązujących w dacie dostawy, z zastrzeżeniem § 6.8 Regulaminu.. Aktualny cennik dostawy dostępny jest pod linkiem www.empik.com/pomoc/cennik-dostaw

 

§ 6
ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Klient ma prawo zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie jej trwania poprzez rozwiązanie umowy o korzystanie z „Empik Premium” ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o korzystanie z „Empik Premium” Klient może złożyć:
  1. w przypadku zawarcia umowy w Salonie Empik, w dowolnym Salonie Empik, na adres e-mail [email protected] lub wysyłając pismo na adres korespondencyjny Empik; 
  2. w przypadku zawarcia umowy na odległość, poprzez zaznaczenie w Koncie Klienta przycisku „Anuluj Usługę”. 
 3. Empik uprawniony jest do rozwiązania umowy o korzystanie z „Empik Premium” ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy: 
  1. Klient, pomimo wezwania go do zapłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy, nie dokonał płatności w wyznaczonym terminie, a w przypadku gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem karty płatniczej zarejestrowanej w Koncie Klienta, pobranie płatności, pomimo dodatkowej korespondencji w tym temacie (§2.8 Regulaminu), nie jest możliwe z powodu braku środków na rachunku karty płatniczej Klienta lub upływu ważności karty;
  2. Klient dopuścił się sprzecznego z dobrymi obyczajami nadużycia uprawnień wynikających z Regulaminu, które naraziło Empik na szkodę.
 4. W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta lub Empik opłata za aktualny Okres Rozliczeniowy zostanie rozliczona proporcjonalnie do czasu świadczenia Usługi w danym Okresie Rozliczeniowym, a rozliczenie następuje w oparciu o liczbę dni, przez które Klient korzystał z Usługi. 
 5. W przypadku odstąpienia od lub rozwiązania umowy o korzystanie z „Empik Premium” przed upływem 6 miesięcznego lub 12 miesięcznego Okresu Rozliczeniowego, z zastrzeżeniem zapłaty za Okres Rozliczeniowy Kodem, do rozliczenia pomiędzy stronami, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stosuje się cenę za Okres Rozliczeniowy, która wynosi:
  1. 59,94 zł przy Okresie Rozliczeniowym obejmującym 6 miesięcy;
  2. 119,88 zł przy Okresie Rozliczeniowym obejmującym 12 miesięcy.
 6. Klient i Empik wyrażają zgodę na wzajemne potrącenie własnych wierzytelności z wierzytelnościami drugiej strony. Empik może dokonać potrącenia do wysokości ceny uiszczonej za dany Okres Rozliczeniowy wybrany przez Klienta.
 7. Przysługujący zwrot części opłaty nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności dokonanej w Salonie Empik, zwrot jest możliwy w dowolnym Salonie Empik. 
 8. Rozwiązanie umowy o korzystanie z „Empik Premium” przed upływem końca bieżącego Okresu Rozliczeniowego uprawnia Empik do żądania zwrotu należności za nieodpłatne dostawy, z których Klient skorzystał w danym Okresie Rozliczeniowym z naruszeniem §5.1 Regulaminu, jednak nie więcej niż do wysokości ceny uiszczonej za dany Okres Rozliczeniowy. Rozliczenie dostaw nastąpi na warunkach i według cennika dostaw aktualnego na dzień dostawy. 
 9. Postanowienia dotyczące zwrotu opłaty określone w § 6 pkt 4 do 8 nie mają zastosowania do rozliczeń za okresy rozliczeniowe opłacone z wykorzystaniem Kodu.

§ 7
REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane do Empik:
  1. drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: [email protected] (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja–Empik Premium”;
  2. za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta (dane kontaktowe są dostępne na stronie www.empik.com);
  3. pisemnie na adres siedziby Empik (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja – Empik Premium”).
 2. Reklamacje związane z korzystaniem z Usługi będą rozpatrywane przez Empik w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta.
 3. Reklamacje dotyczące dodatkowych korzyści w ramach Usługi realizowanych przez Partnerów Empik rozpatrywane są przez nich na zasadach wskazanych w regulaminach usług świadczonych przez poszczególnych Partnerów Empik.  

 

§ 8
ZMIANA REGULAMINU

 1. Empik może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
  2. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej, mającej bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego zmiany; 
  3. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu zgłaszanych przez Klientów;
  4. zmiana lub rozbudowa istniejących funkcjonalności bądź dodania nowych funkcjonalności lub świadczeń do Usługi „Empik Premium”;
  5. bezpieczeństwo Klientów w tym w szczególności konieczność przeciwdziałania nadużyciom.
 2. O zmianie Regulaminu Empik powiadomi Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail (na podany przez niego adres e-mail), udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona na Portalu.
 3. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, o ile Klient przed wejściem zmiany w życie nie zrezygnuje z Usługi zgodnie z § 6 powyżej. 
 4. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Klientów. 

 

§ 9
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument ma prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od zawartej na odległość umowy o korzystanie z „Empik Premium”, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy umów zakupu Usługi poprzez Sklep Internetowy Empik lub przez Aplikację Mobilną.
 2. W celu wykonania uprawnienia, Konsument powinien w ww. terminie poinformować Empik o swojej decyzji o odstąpieniu poprzez kliknięcie przycisku „Anuluj Usługę” w Koncie Klienta lub przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres siedziby Empik lub e-mailem na adres [email protected] W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu, aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 3. Konsument, który wyraził żądanie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Empik przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie wykonuje prawo do odstąpienia, jest zobowiązany do zapłaty za spełnioną Usługę. Empik dokona proporcjonalnego rozliczenia opłaty za bieżący Okres Rozliczeniowy w stosunku do czasu świadczenia Usługi w danym Okresie Rozliczeniowym. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, §6.4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.    
 5. Z zastrzeżeniem zapłaty za Okres Rozliczeniowy Kodem, Empik dokona zwrotu odpowiedniej części opłaty za Okres Rozliczeniowy należnej Konsumentowi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 6. Niniejsze postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy na korzystanie z „Empik Premium” w niczym nie ogranicza Konsumenta w realizacji przysługujących mu praw do odstąpienia od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zgodnie z regulaminami odnoszącymi się do tych umów. 
 7. Postanowienia dotyczące zwrotu opłaty określone w § 9 pkt 3 i 4 nie mają zastosowania do rozliczeń za okresy rozliczeniowe opłacone z wykorzystaniem Kodu.

§ 10
DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Empik jako administratora danych w celu prowadzenia Usługi zgodnie z Regulaminem, w tym (pod warunkiem wyrażanie stosownej zgody) w celu wysyłania na adres e-mail, numer telefonu i za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej (jeśli Klient z niej korzysta) informacji bezpośrednio związanych z Usługą obejmującej oferty przeznaczone dla Klientów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących osobie, której dane dotyczą znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie https://www.empik.com/polityka-prywatnosci.
 2. Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Empik o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych. Klient, może samodzielnie, poprzez Portal lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, zmienić swoje dane osobowe.
 3. Klient, który w ramach swojego udziału w „Empik Premium” nie chce otrzymywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS, Aplikacja Mobilna) informacji dotyczących ofert specjalnych i innych korzyści przeznaczonych dla niego w ramach Usługi, może nie wyrazić lub w każdym czasie cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na otrzymywanie takich informacji. 
 4. W przypadku rezygnacji, o której mowa powyżej, Klient nie będzie mógł otrzymać za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o korzyściach w „Empik Premium” (w tym informacji o promocjach i wydarzeniach przygotowanych przez Empik dla Klientów), zaś Empik będzie w tym zakresie zwolniony z obowiązku przesyłania takich informacji oraz będzie zobowiązany do ich niewysyłania Klientowi.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Usługi udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej empik.com lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Regulamin dostępny jest również w Salonach Empik.  
 2. Prawem właściwym dla umowy o korzystanie z „Empik Premium” jest prawo polskie. 
 3. W wypadku sporu Konsumenta z Empik dotyczącego Usługi, oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym Konsument uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:
  1. zwrócenia się, na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do Inspekcji Handlowej (odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej) – dane kontaktowe dostępne na stronie www.uokik.gov.pl/wiih;
  2. wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej – lista takich sądów i dane kontaktowe dostępne na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.
 4. Wszystkie wskazane powyżej pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.
 5. W wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Empik poniżej podaje link do platformy ODR (online dispute resolution): https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 6. Regulamin wchodzi w życie 19 listopada 2019 r.

Regulamin zwrótu częsci śrdoków dostępny pod tym linkiem.

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.