REGULAMIN KONKURSU
„Twórca Roku 2023”

§1
Definicje

  Pisane w Regulaminie wielką literą pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
 1. Aplikacja Konkursowa - aplikacja mobilna Empik, dostępna do pobrania w sklepie Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.empik.empikapp&hl=pl&gl=US oraz AppStore https://apps.apple.com/pl/app/empik/id1047654086?l=pl, głosowanie będzie możliwe tylko w najnowszej dostępnej wersji aplikacji.
 2. Konkurs - konkurs pod nazwą „Twórca Roku 2023”.
 3. Nagrody – przyznane Zwycięzcom nagrody w Konkursie, ufundowane przez Organizatora:
  1. Nagrody pierwszego stopnia: 5 x voucher na rejs promem Stena Line do Szwecji w dwie strony dla dwóch osób wraz z miejscem dla samochodu osobowego.Voucher obejmuje kabinę 2-os zewnętrzną Superior z łazienką w obie strony, 2 bufety śniadaniowe oraz 2 bufety kolacyjne a także przewóz samochodu osobowego w dowolnym terminie wybranym przez Zwycięzców do 12 grudnia 2024 roku, tam i z powrotem w relacji Gdynia-Karlskrona, pod warunkiem dokonania rezerwacji na 3 tygodnie przed wypłynięciem, z wyłączeniem rejsów opisanych w zakładce „Oferty Specjalne” na stronie https://www.stenaline.pl/; Wartość vouchera uzależniona jest od terminu rejsu wybranego przez Zwycięzcę.
  2. Nagrody drugiego stopnia: 10 x drukarki Instax do zdjęć ze smarftona;
  3. Nagrody trzeciego stopnia: eKarty Prezentowe (w formie kodów) na zakupy w Empiku
   • 15 x 300 zł,
   • 20 x 100 zł.
   • eKarta Prezentowa umożliwia wyłącznie zakup towarów i usług, których sprzedawcą jest Empik. eKarta nie upoważnia użytkownika do nabywania jakichkolwiek towarów lub usług oferowanych w Sklepie Internetowym przez podmioty inne niż Empik, tj. na tzw. EmpikPlace. Nie jest możliwe również dokonywanie płatności za pomocą̨ eKarty Prezentowej, Twoich Środków za zamówienia na Ebook, na Muzykę mp3, Grę Cyfrową, produkty prepaid lub bilety. Warunki korzystania z eKarty zostały opisane w regulaminie Karty Prezentowej i eKarty Prezentowej dostępnym na stronie internetowej pod adresem:
 4. Nominacja: osoby nominowane w następujących kategoriach w plebiscycie „Bestsellery Empiki 2023”, na które Uczestnik może zagłosować:
  • Pisarka / Pisarz Roku,
  • Artystka Muzyczna / Artysta Muzyczny Roku,
  • Twórczyni Internetowa / Twórca Internetowy Roku.
 5. Organizator / Empik - Empik S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 104/122, 00-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636785, NIP: 526-020-74-27, kapitał zakładowy 98 386 408,00 PLN opłacony w całości.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin.
 7. Sklep Internetowy Empik– sklep internetowy Empik, prowadzony pod adresem www.empik.com.
 8. Uczestnik – osoba, spełniająca wymagania określone w §3 ust. 2 Regulaminu.
 9. Usługa Empik Premium, Usługa Empik Premium Free – usługi świadczone przez Organizatora. Osoba korzystająca z Usługi Empik Premium lub Usługi Empik Premium Free otrzymuje od Empik dostęp do pakietu funkcjonalności świadczeń określonych w Regulaminie Usług Empik Premium. Warunki świadczenia Usługi Empik Premium i Usługi Empik Premium Free zostały opisane w regulaminie Usług Empik Premium dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://media.empik.com/content/premium/regulaminy/Regulamin_Uslug_Empik_Premium_obowiazujacy_od_12_listopda_2022.pdf
 10. Zwycięzca - osoba, która wygrała Nagrodę w Konkursie.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.
 2. Konkurs organizowany jest w Aplikacji Konkursowej, za pośrednictwem której Użytkownik oddaje swoje głos (głosy) w Konkursie, na zasadach określonych Regulaminem.
 3. Regulamin dostępny jest w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, w Aplikacji Konkursowej oraz na stronie internetowej empik.com.
 4. Korespondencję związaną z organizacją Konkursu należy kierować na adres: [email protected].
 5. Informacje o Konkursie publikowane będą w Aplikacji Konkursowej, na stronie internetowej www.empik.com/bestselleryempiku oraz na fanpage Organizatora na portalu Facebook (www.facebook.com/empikcom).
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki problemów technicznych prowadzących do czasowych przerw w dostępności Aplikacji Konkursowej lub fanpage’a, możliwości głosowania, czy też niewłaściwego funkcjonowania Aplikacji Konkursowej. W przypadku problemów technicznych, dostęp do strony konkursowej lub fanpage’a może zostać czasowo zawieszony. Konkurs nie zostanie przedłużony o czas zawieszenia Konkursu.
 7. Poprawność funkcjonowania Aplikacji Konkursowej może być uzależniona od funkcjonowania sprzętu komputerowego, oprogramowania (w tym od wersji używanej przeglądarki internetowej), a także parametrów łącza internetowego Użytkownika oraz natężenia ruchu w sieci Internet i serwisie Facebook. Mając na uwadze powyższe, Organizator nie gwarantuje poprawności działania Aplikacji Konkursowej i fanpage’a u każdego z Użytkowników.

§3
Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
  1. ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
  4. posiada aktywne konto w Usłudze Empik Premium lub Usłudze Empik Premium Free;
  5. posiada najnowszą wersję Aplikacji Konkursowej.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, pracownicy (w tym osoby świadczące na rzecz Organizatora lub odpowiednio podmiotów współpracujących pracę lub stałe usługi na podstawie stosunków cywilnoprawnych) Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w pracowników i współpracowników, tj. będące małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

§4
Przebieg Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 5 lutego 2024 r. o godzinie 8:00 i kończy się w dniu 13 lutego 2024 r. o godzinie 16:00, co oznacza, że w tym okresie Uczestnik może głosować na Nominowanych.
 2. O rozpoczęciu Konkursu Organizator poinformuje w Aplikacji Konkursowej, na stronie internetowej www.empik.com/bestselleryempiku oraz na fanpage Organizatora na Facebook’u.
 3. Uczestnikiem jest osoba, która chce wziąć udział w Konkursie i spełnia następujące warunki:
  1. odda głos przynajmniej na jedną Nominację znajdującą się w Aplikacji Konkursowej;
  2. doda uzasadnienie wyboru przynajmniej jednej Nominacji, na którą oddał wcześniej głos.
 4. Uzasadnienie musi być napisane w formie tekstowej, w języku polskim, dotyczyć Nominacji, na którą oddany został głos i mieć długość maksymalnie 300 znaków włącznie ze „znakami białymi” / spacjami i winno spełniać inne warunki przewidziane Regulaminem. Niedozwolone jest wklejanie linków przekierowujących do innych stron internetowych, skryptów itp.
 5. Uczestnik może oddać łącznie 3 głosy przez okres trwania głosowania, po 1 w każdej z kategorii i przesłać maksymalnie 3 uzasadnienia do Nominacji, po 1 do każdego oddanego głosu.
 6. Nominację w poszczególnych kategoriach uzyskają:
  1. w kategorii „Pisarka / Pisarz Roku” – osoby nominowane we wszystkich kategoriach książkowych oraz w kategorii audiobook w plebiscycie „Bestsellery Empiku 2023”;
  2. w kategorii „Artystka Muzyczna / Artysta Muzyczny Roku” – osoby i zespoły nominowane we wszystkich kategoriach muzycznych w plebiscycie „Bestsellery Empiku 2023”;
  3. w kategorii „Twórczyni internetowa / Twórca Internetowy Roku” – 10 osób wskazanych przez Organizatora, które w 2023 r. przedstawiały za pośrednictwem internetowych kanałów dotarcia istotne i atrakcyjne treści.
 7. Uczestnik może przesłać tylko takie uzasadnienie, do którego przysługują mu pełne prawa w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uzasadnienie nie może być przygotowane, choćby w części, za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie uzasadnienia, w przypadku uzyskania wiarygodnej informacji, wskazującej na naruszenie lub możliwość naruszenia praw autorskich do takiego utworu bądź na wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w tym zakresie.
 8. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone do Konkursu uzasadnienie jest przejawem jego osobistej twórczości, która nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych)i zobowiązany jest zwolnić Empik oraz osoby trzecie z takiej odpowiedzialności.
 9. Przesłane uzasadnienia nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, naruszać praw osób trzecich, a także zawierać odniesienia do marek, oznaczeń handlowych i znaków towarowych innych niż Empik podmiotów.
 10. Uzasadnienia, które nie spełniają powyższych warunków, nie zostaną dopuszczone do Konkursu i nie będą oceniane przez komisję konkursową, o której mowa w par. 5 Regulaminu. Organizator nie jest zobowiązany do informowania Uczestnika, że jego uzasadnienie nie będzie brane przy rozstrzygnięciu Konkursu.
 11. Organizator może wprowadzić ograniczenia terytorialne związane z oddawaniem głosów z zastrzeżeniem, że ograniczenia te nie będą dotyczyły terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Zabronione jest korzystanie przez Uczestników z jakichkolwiek metod oddawania głosów, które mogłyby być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz w sposób nieuczciwy wpływać na wyniki Konkursu. W szczególności zabronione jest korzystanie z automatycznych programów do głosowania, kupowanie głosów, wykorzystywanie skryptów (lub innych narzędzi) generujących oddawanie głosów, wykorzystywanie do głosowania fikcyjnych kont utworzonych w serwisach internetowych lub fikcyjnych adresów mailowych, dokonywanie zmiany adresów IP Uczestnika.
 13. Uczestnikowi nie wolno wpływać na przebieg Konkursu w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez złamanie lub próbę złamania zabezpieczeń stron internetowych, Aplikacji Konkursowej, fanpage’a, wykorzystanie luk w systemie zabezpieczeń stron, aplikacji lub fanpage’a.
 14. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji Konkursowej osobiście i wyłącznie z jednego, własnego konta i za pośrednictwem jednego urządzenia.
 15. W przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie naruszenia przez Uczestnika zasad oddawania głosów Organizator będzie uprawniony do unieważnienia takich głosów lub zdyskwalifikowania Uczestnika. Decyzja Organizatora o unieważnieniu głosów lub dyskwalifikacji będzie miała charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

§5
Wyłonienie Zwycięzców

 1. W celu wyłonienia Zwycięzców oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”), składającą się z 5 osób.
 2. Spośród Uczestników, którzy nadesłali przynajmniej jedno uzasadnienie wyboru Nominacji, Komisja Konkursowa wybierze 50 Zwycięzców. Uzasadnienia będą oceniane pod względem kreatywności, poprawności językowej, wiedzy literackiej i zastosowanej argumentacji.
 3. Wyniki Konkursu (imiona i nazwiska Zwycięzców) zostaną podane do publicznej wiadomości do 29 lutego 2024 roku na stronie www.empik.com/bestselleryempiku.
 4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o Nagrodzie przez Organizatora na wskazane przez nich przy rejestracji konta Empik Premium i Empik Premium Free adresy mailowe.
 5. Zwycięzcy otrzymają wiadomość mailową zawierającą szczegóły odbioru Nagród pierwszego i drugiego stopnia. Pozostali Zwycięzcy otrzymają kod do eKarty o wygranej wartości. Kod zostanie przesłany na wskazany adres mailowy. eKarta będzie miała określony czas ważności, tj. do dnia 28.02.2025 roku.
 6. W przypadku Nagrody pierwszego stopnia, której wartość przekroczy 2000 zł, wraz z Nagrodą przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości Nagrody. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie potrącona przez Organizatora, na poczet podatku dochodowego.
 7. Nie jest możliwe:
  1. odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim;
  2. wypłacenie równowartości pieniężnej Nagrody;
  3. zamiana Nagrody na inną;
  4. rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
 8. W przypadku rezygnacji z Nagrody, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę kolejnemu wskazanemu przez Komisję Konkursową Uczestnikowi.

§6
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 21 dni od zakończenia możliwości oddawania głosów w Konkursie, w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora: EMPIK S.A., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa (z dopiskiem „Twórca Roku”) albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected], z tematem wiadomości „Twórca Roku”
 2. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie roszczenia.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w taki sposób, w jaki złożył reklamację.

§7
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest Organizator.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: Empik S.A., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa;
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
  2. wykonania obowiązków z przepisów prawa podatkowych w przypadku Laureatów Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
  3. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Organizatora, w szczególności dostawcom usług i systemów informatycznych oraz firmie kurierskiej (w przypadku Zwycięzców w celu wysyłki Nagród).
 6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz okres, w którym jesteś uprawiony do złożenia reklamacji. Po zakończeniu trwania Konkursu i okresu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji dane zostaną usunięte z bazy. W przypadku Zwycięzców dane osobowe będą przechowywane przed okresy wymagane przez prawo podatkowe. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje mu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie – bez podania danych osobowych zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
 9. Zgodnie z funkcjonalnością serwisu Facebook, korzystanie z fanpage’a Empik wymaga zezwolenia podmiotowi zarządzającemu fanpage’m na dostęp do podstawowych danych Uczestnika korzystającego z fanpage’a i wszystkich innych informacji, które Uczestnik udostępnia w serwisie wszystkim innym użytkownikom.
 10. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą elektroniczną przez Organizatora w związku z Konkursem.

§8
Licencja i prawa autorskie

 1. Uczestnik, poprzez udział w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi bezpłatnej, bezwarunkowej i bezterminowej licencji na korzystanie z uzasadnienia, wraz z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, zapisu na nośniki elektroniczne, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i emitowanie, w tym również w działaniach marketingowych i reklamowych Organizatora, prawo do modyfikacji, wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawo na zezwalanie wykonywania tych zależnych praw autorskich.
 2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z umieszczeniem uzasadnienia.
 3. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że uzasadnienia nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
 4. Uczestnik, poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu, upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do uzasadnienia, z prawem do dalszego upoważniania do wykonywania tych praw, a także zobowiązuje się, że nie odwoła tego upoważnienia i nie będzie tych autorskich praw osobistych wykonywał.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
 2. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika jakichkolwiek nieprawdziwych lub błędnych danych, w tym: uniemożliwiających doręczenie Nagrody.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki wskazane w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych lub złożenia określonych dokumentów. Odmowa weryfikacji stanowić będzie podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany ani powiązany z Facebook. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane Facebook. Informacje udostępniane w związku z Konkursem wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie albo wzięcie udziału w głosowaniu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika, iż zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z prowadzeniem Konkursu.
 6. Zgłoszenie przez Uczestnika uczestnictwa w Konkursie nie rodzi jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora o jakiekolwiek świadczenia na rzecz Uczestnika niewskazane w Regulaminie. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do wydania Nagród na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 227).
 8. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.empik.com/bestselleryempiku-regulamin-glosowanie
 9. Konkurs jest konkursem z dziedziny nauki, kultury i sztuki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032).