Regulamin Empik Music

Aplikacja mobilna Empik Music administrowana jest przez Empik S.A. (dalej: Empik) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 275 388 578,00 zł, opłaconym w całości, numer infolinii: +48 22 462 72 50 (czynna w dni robocze całą dobę), e-mail kontaktowy: [email protected];

SŁOWNICZEK:

Abonament Empik Music – odpłatna usługa świadczona przez Empik drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym dostarczaniu Użytkownikowi dostępu do treści cyfrowych umożliwiająca odtwarzanie na urządzeniu Użytkownika pobieranych przez sieć Internet (streaming) treści w postaci Utworów Muzycznych i Słownomuzycznych (dalej: Utwory) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

Empik Music - aplikacja mobilna Empik dostępna pod nazwą Empik Music umożliwiająca korzystanie z Konta Klienta i dostęp do Treści Cyfrowych, dostępna do nieodpłatnego pobrania z platformy dystrybucji cyfrowej App Store i Google Play na urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych iOS (z wersją oprogramowania powyżej 12) i Android (z wersją oprogramowania powyżej 6);

Klient - osoba fizyczna korzystająca z Empik Music w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny), która dokonała zakupu Abonamentu Empik Music;

Konto Klienta - konto utworzone w Sklepie Internetowym Empik pozwalające na korzystanie z Empik Music oraz Sklepu Internetowego Empik.com;

Moja muzyka - funkcja pozwalająca na zapisywanie ulubionych Utworów Muzycznych, Albumów, Playlist i Artystów, a także przeglądanie pobranych na urządzenie Utworów Muzycznych;

Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Empik podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą;

Sklep Internetowy Empik prowadzony przez Empik sklep internetowy, dostępny w domenie internetowej www.empik.com;

Streaming - technika dostarczania informacji multimedialnej od dostawcy transmisji strumieniowej do użytkownika w sposób nieprzerywany opierająca się na transmisji skompresowanych danych multimedialnych poprzez Internet;

Teksty – wyrażona słowem treść Utworów Muzycznych;

Tryb Offline - funkcja aplikacji umożliwiająca słuchanie muzyki w trybie offline, czyli możliwość udostępnienia plików audio na urządzeniu i ich późniejsze słuchanie bez konieczności dostępu do Internetu. Aplikacja umożliwia słuchanie utworów zapisanych w offline tylko przez dwa tygodnie od daty wygaśnięcia ostatniego pakietu płatnego w Empik Music;

Treści Cyfrowe- oznacza produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności Utwory Muzyczne;

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z aplikacji Empik Music w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);

Utwory Muzyczne - jednolita kompozycja muzyczna posiadająca przynajmniej jednego wykonawcę udostępniana w EMPIK MUSIC jako pliki muzyczne i słowno-muzyczne w formatach AAC/AAC+.

Wersja Pełna - tryb Aplikacji udostępniający Klientowi pełną funkcjonalność serwisu oraz dostęp do Treści Cyfrowych po aktywowaniu Usługi Płatnej (zakupie Abonamentu Empik Music);

Wersja Próbna - wersja pełna Aplikacji udostępniona Klientowi w ramach darmowego, jednorazowego, czasowo ograniczonego dostępu. Empik Music może oferować wersje próbne Usług Płatnych na czas określony bez konieczności uiszczenia opłat lub po niższej cenie.

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. zasady korzystania z aplikacji Empik Music;
  2. warunki składania zamówień na Treści Cyfrowe oferowane przez Empik i dostępne w Empik Music, dostarczania zamówionych Treści Cyfrowych Użytkownikowi, uiszczania przez Użytkownika opłat za sprzedaż takich Treści Cyfrowych;
  3. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  4. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Empik Music jest dostępna do nieodpłatnego pobrania na urządzenie przenośne ze sklepu Google Play (w przypadku urządzeń działających w systemie Android) jak również ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń działających w systemie iOS).
 3. Empik Music Empik Music do prawidłowego funkcjonowania wymaga urządzenia przenośnego (smartfon) posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS albo Android.
 4. Za pomocą Empik Music Użytkownik może w szczególności: przeglądać zbiory Treści Cyfrowych Empik Music, uzyskiwać dostęp do swojego Konta Klienta, składać zamówienia na abonament Empik Music i dokonywać za niego płatności, zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w Empik Music oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Empik Music.
 5. Przeglądanie zbiorów Utworów Empik Music nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia na dostęp do płatnej wersji Empik Music (abonamentu Empik Music) możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych (wymaga posiadania Konta Klienta w serwisie empik.com). Rejestracja może być dokonana za pomocą Empik Music zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu Sklepu Internetowego empik.com.
 6. Do Empik Music mogą być wydawane okresowo aktualizacje. Zainstalowanie takich aktualizacji jest wymagane do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z Empik Music.
 7. Użytkownik może w każdym czasie usunąć (odinstalować) Empik Music ze swojego urządzenia przenośnego. Usunięcie Empik Music nie oznacza usunięcia Konta Klienta. Usunięcie Konta Klienta następuje zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu Sklepu Internetowego empik.com.
 8. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem podmiotu realizującego płatność, którego dane są prezentowane Użytkownikowi w momencie zakupu jednego z wariantów Abonamentu Empik Music. Warunkiem dokonania płatności za Abonament Empik Music jest akceptacja przez Użytkownika regulaminu płatności podmiotu realizującego płatność.

 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z EMPIK MUSIC, WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA ABONAMENT EMPIK MUSIC

 1. Logowanie w Empik  Music odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji Konta Klienta lub danymi wykorzystywanymi do logowania w Sklepie Internetowym Empik.
 2. Dane podane przy rejestracji Konta Klienta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta (dostępne z poziomu Sklepu Internetowego Empik).
 3. Klient Empik Music zobowiązuje się, że będzie korzystać z Aplikacji oraz Treści Cyfrowych wyłącznie w celach użytku osobistego w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek inne wykorzystanie utworów jest zabronione i wymaga uzyskania zgód i zezwoleń od dysponentów praw autorskich i pokrewnych do utworów.
 4. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania Treści Cyfrowych ich opracowań w całości lub we fragmentach zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym;
  2. zwielokrotniania Treści Cyfrowych w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego;
  3. odtwarzania ani wykonywania żadnej z Treści Cyfrowych dostępnych w Empik Music publicznie;
  4. przekazywanie nazwy Użytkownika i hasła osobom trzecim;
  5. obchodzenie technicznych zabezpieczeń Treści Cyfrowych przed reprodukcją;
  6. korzystanie z Empik Music w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;
  7. naruszanie jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;
  8. wykorzystywanie Aplikacji do publikacji reklam produktów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;
  9. zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. W celu złożenia zamówienia na Abonament Empik Music do należy:
  1. zainstalować aplikację Empik Music na Urządzeniu, na którym Klient będzie korzystał z Abonamentu Empik Music;
  2. zalogować się do Empik Music;
  3. wybrać wariant Abonamentu Empik Music będący przedmiotem zamówienia;
  4. wybrać formę płatności;
  5. wyrazić zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);
  6. w przypadku usługi świadczonej na czas nieokreślony z 30 dniowym okresem rozliczeniowym, zarejestrowanie w Koncie Klienta na empik.com karty płatniczej i wyrażenie zgody Empik na cykliczne obciążanie karty opłatami za Abonament Empik Music;
  7. przed dokonaniem płatności za Abonament Empik Music Klient zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu;
  8. wykorzystywanie Aplikacji do publikacji reklam produktów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;
  9. kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”.
 6. Ze względu na specyfikę sprzedawanej usługi, zakup Abonamentu Empik Music może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry, przez Użytkownika, który przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z usług polskiego dostawcy usług Internetowych oraz posiada konto bankowe lub kartę płatniczą wydaną przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Empik świadczy usługę w następujących planach, zgodnie z poniższą tabelą:
 8. Przy każdym Abonamencie Empik Music znajduje się jego opis, który wskazuje: plan usługi (długość okresu rozliczeniowego, okres na jaki zawierana jest umowa); czy Abonament Empik Music poprzedzony jest bezpłatnym okresem próbnym, a jeśli tak jaka jest długość okresu próbnego) oraz cenę za wybrany przez Klienta Abonament Empik Music wraz z informacją czy jest to płatność cykliczna czy płatność jednorazowa).
 9. Okres rozliczeniowy 1 miesiąc oznacza okres kolejnych następujących po sobie 30 dni kalendarzowych. Umowa na Abonament Empik Music w wariancie Empik Music 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy zawierana jest na czas określony wynoszący odpowiednio 90, 180, 360 dni od daty Aktywacji Abonamentu.
 10. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności lub potwierdzenia wyrażenia zgody na obciążanie rachunku karty płatniczej Użytkownika następuje potwierdzenie aktywacji Abonamentu Empik Music („Aktywacja”) w wybranym przez Użytkownika wariancie usługi. Z chwilą Aktywacji zawierana jest umowa na korzystanie z Abonamentu Empik Music.
 11. Po zakupie Abonamentu Empik Music, Klient może korzystać z Treści Cyfrowych dostępnych w ramach Abonamentu Empik Music udostępnianych w aplikacji Empik Music przez sieć Internet i odtwarzać je na Urządzeniu w czasie rzeczywistym (streaming) lub pobierając je do Konta Klienta w aplikacji przez sieć Internet i odtwarzać w trybie Offline (wówczas pliki będą ukryte w aplikacji Empik Music w sekcji Moja Muzyka i będzie można z nich korzystać również gdy Urządzenie nie ma dostępu do sieci Internet).
 12. Zapisanie nowego utworu w ramach Abonamentu Empik Music, w sekcji Moja Muzyka dostępnej w aplikacji Empik Music możliwe jest jedynie wtedy, gdy Urządzenie Klienta z zainstalowaną aplikacją połączone jest z Internetem
 13. W panelu na Koncie Klienta, w sekcji Abonament Empik Music, Klient przez cały czas trwania Abonamentu Empik Music będzie miał dostępną informację o wariancie Abonamentu Empik Music, płatności za Abonament, historii korzystania.
 14. W przypadku wypowiedzenia lub wygaśnięcia Abonamentu Empik Music lub gdy Abonament Empik Music zostanie wyłączony na skutek braku możliwości pobrania opłaty z karty płatniczej Klienta Treści Cyfrowe dostępne w ramach Empik Music przestaną być dostępne.
 15. W przypadku kolejnego nabycia dostępu do Empik Music, Klient będzie miał dostęp do Treści Cyfrowych, które zostały wcześniej zapisane w Sekcji Moja Muzyka w aplikacji Empik Music i w sekcji Produkty Cyfrowe na Koncie Klienta w czasie ważności poprzedniego Abonamentu Empik Music.
 16. Z Treści Cyfrowych w ramach Abonamentu Empik Music można równocześnie korzystać na takiej liczbie urządzeń jak wskazano w opisie Aplikacji Empik Music. Po osiągnięciu limitu urządzeń, w przypadku chęci dodania kolejnego, Klient otrzyma informację na dołączanym Urządzeniu o przekroczonej liczbie Urządzeń. Dodanie innego Urządzenia będzie możliwe tylko po usunięciu z listy Urządzenia już dodanego, tak aby liczba Urządzeń zgadzała się z opisem Abonamentu Empik Music.

 

§3. OKRES PRÓBNY

 1. Klient wybierający wariant usługi świadczonej na czas nieokreślony z 30 dniowym okresem rozliczeniowym, który zarejestrował w Koncie Klienta kartę płatniczą i wyraził zgodę na cykliczne obciążanie karty opłatami za Abonament Empik Music, ma prawo do skorzystania z jeden raz z bezpłatnego okresu próbnego (dalej: Okres próbny) i testowania usługi bez ponoszenia opłat innych niż za korzystanie z sieci Internet u swojego dostawcy Internetu.
 2. Czas trwania okresu próbnego jest każdorazowo wskazany w opisie oferty prezentowanej Użytkownikowi w momencie zakupu w warunkach Abonamentu Empik Music, którego dotyczy i jest podany w dniach.
 3. Okres próbny bezpośrednio poprzedza rozpoczęcie korzystania z Abonamentu 30-dniowego Empik Music. Oznacza to, że Użytkownik musi spełnić warunki jego zakupu. Zapłata za Abonament Empik Music nie będzie pobierana w okresie próbnym.
 4. Na co najmniej trzy dni przed upływem okresu próbnego Empik wyśle na adres e-mail podany przy rejestracji informację o zbliżającym się końcu okresu próbnego i informację w jaki sposób zrezygnować z Abonamentu Empik Music. Jeśli Klient nie zrezygnuje z Abonamentu Empik Music do końca okresu próbnego, w dniu następującym po ostatnim dniu okresu próbnego rozpoczyna się świadczenie usługi, z obowiązkiem zapłaty, co oznacza, że z karty płatniczej użytej przy zakupie, której dane są zapisane pod Konto Klienta zostanie pobrana opłata za pierwszy okres rozliczeniowy Abonamentu Empik Music.
 5. W ramach Abonamentu Empik Music Użytkownik wybierający wariant usługi świadczonej na czas nieokreślony z 30 dniowym okresem rozliczeniowym (identyfikowany przez numer karty płatniczej zarejestrowanej do płatności oraz numer (ID) Konta Klienta) ma możliwość skorzystać tylko raz z okresu próbnego. Oznacza to, że w przypadku rezygnacji z usługi świadczonej na czas nieokreślony z 30 dniowym okresem rozliczeniowym, a następnie ponownej jej aktywacji z użyciem tego samego Konta Klienta lub tej samej karty płatniczej na innym Koncie Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo do skorzystania z Okresu próbnego i opłata za pierwszy okres rozliczeniowy Abonamentu Empik Music zostanie pobrana od razu. Takie ograniczenie ma na celu przeciwdziałanie nieuzasadnionemu wielokrotnemu korzystaniu z okresu próbnego w ramach Abonamentu Empik Music.

 

§4 FORMY PŁATNOŚCI ZA ABONAMENT EMPIK MUSIC

 1. W przypadku wyboru usługi w wariantach: Empik Music 3 miesiące, Empik Music 6 miesięcy, Empik Music 12 miesięcy poprzez dokonanie opłaty za Abonament Empik Music w formie jednorazowej płatności z góry za okres odpowiednio 90, 180, 360 dni korzystania z usługi (dalej: Opłata Jednorazowa). Użytkownik dokonuje płatności z wykorzystaniem elektronicznych metod płatności aktualnie dostępnych dla usługi Empik Music.
 2. W przypadku wyboru wariantu usługi Empik Music na czas nieokreślony z 30 dniowym okresem rozliczeniowym, płatność odbywa się cyklicznie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody na obciążanie jego karty płatniczej cyklicznymi opłatami z tytułu korzystania z Abonamentu Empik Music. Pierwsza opłata z tytułu korzystania z Abonamentu Empik Music zostanie pobrana po zakończeniu okresu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 powyżej, a za każdy kolejny okres rozliczeniowy w pierwszym dniu danego okresu rozliczeniowego.
 3. W przypadku płatności za Abonament Empik Music kartą płatniczą zarejestrowaną w Koncie Klienta, Użytkownik upoważnia Empik do automatycznego pobierania opłaty za usługę z tej karty za kolejne 30-dniowe okresy rozliczeniowe, poprzez obciążenie jego rachunku kwotą odpowiadającą cenie Okresu Rozliczeniowego.
 4. Jeżeli pobranie kwoty odpowiadającej cenie Okresu Rozliczeniowego Empik Music z karty płatniczej Klienta nie powiedzie się z powodu braku środków na rachunku karty płatniczej Klienta lub upływu ważności karty, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej wiadomość informującą o braku pobrania opłaty za Abonament Empik Music i kolejnej próbie pobrania takiej płatności. Empik może przez okres kolejnych 10 dni od dnia zakończenia poprzedniego Okresu Rozliczeniowego podejmować próby ściągnięcia płatności. Jeżeli ściągnięcie płatności nie powiedzie się, umowa z Empik o świadczenie usługi Empik Music ulegnie rozwiązaniu następnego dnia po upływie okresu 10 dni, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a usługa zostanie wyłączona. Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej informację o rozwiązaniu umowy i wyłączeniu usługi z powodu braku płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy.

 

§5 CZAS TRWANIA UMOWY I WYPOWIEDZENIA

 1. Zakup Abonamentu Empik Music oznacza zawarcie przez Klienta z Empik umowy o świadczenie usługi elektronicznej umożlwiającej Klientom dostęp do Treści Cyfrowych oraz ich odtwarzanie na Urządzeniu Użytkownika z wykorzystaniem sieci Internet (metodą streamingu).
 2. Umowa na Abonament Empik Music w wariancie Empik Music 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy zawierana jest na czas określony wynoszący odpowiednio 90, 180, 360 dni od daty Aktywacji Abonamentu.
 3. Umowa o korzystanie z usługi w wariancie Empik Music z 30 dniowym okresem rozliczeniowym zawierana jest na czas nieokreślony, z prawem do rezygnacji przez Klienta w każdej chwili, ze skutkiem na koniec aktualnie opłaconego okresu rozliczeniowego.
 4. Aby zrezygnować z Abonamentu Empik Music z 30-dniowym okresem rozliczeniowym należy w sekcji Abonament Empik Music w Koncie Klienta kliknąć w przycisk „Anuluj Abonament”.
 5. Po rezygnacji z Abonamentu Empik Music Klient ma prawo korzystać z Abonamentu Empik Music do końca opłaconego okresu rozliczeniowego. Usługa zostanie wyłączona z końcem Okresu rozliczeniowego, w którym Empik otrzyma rezygnację.

 

§6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Empik Music mogą być zgłaszane do Empik:
  1. drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: [email protected] (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja–Empik Music”;
  2. za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta (dane kontaktowe są dostępne na stronie www.empik.com);
  3. pisemnie na adres siedziby Empik (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja–Empik Music”).
 2. Reklamacje związane z korzystaniem z Usługi będą rozpatrywane przez Empik w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta.

 

§ 7 ZMIANA REGULAMINU

 1. Empik może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
  2. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu zgłaszanych przez Klientów;
  3. zmiana lub rozbudowa istniejących funkcjonalności bądź dodania nowych funkcjonalności lub świadczeń do Aplikacji Empik Music;
  4. bezpieczeństwo Klientów w tym w szczególności konieczność przeciwdziałania nadużyciom.
 2. O zmianie Regulaminu Empik powiadomi Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail (na podany przez niego adres e-mail), udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona na Portalu.
 3. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Klientów.

 

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient ma prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od zawartej na odległość umowy o korzystanie z Abonamentu Empik Music, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy umów zakupu usługi poprzez Sklep Internetowy Empik lub przez Aplikację Mobilną.
 2. W celu wykonania uprawnienia, Klient powinien w ww. terminie poinformować Empik o swojej decyzji o odstąpieniu poprzez kliknięcie przycisku „Anuluj Usługę” w Koncie Klienta lub przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres siedziby Empik lub e-mailem na adres [email protected]. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu, aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, z którego Klient może, ale nie musi skorzystać stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Empik zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 1 do 3, nie przysługuje Klientowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od Umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania zamówienia na Abonament Empik Music.
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta, w toku zamawiania Abonamentu Empik Music, zgody na rozpoczęcie wykonywania Umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od Umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Użytkownika do odstąpienia od Umowy, Użytkownikowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

 

§9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 116/122.
 2. 2. W ramach udostępnieniem aplikacji Empik Music, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów i Użytkowników aplikacji w następujących sytuacjach:
  1. Pobranie, instalacja i korzystanie z aplikacji EMPIK MUSIC;
  2. Rejestracja Konta;
  3. Złożenie i realizacja zamówienia na abonament Empik MUSIC;
  4. Złożenie reklamacji;
  5. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpieniem od umowy.
 3. W związku z udostępnieniem i korzystaniem z aplikacji EMPIK MUSIC, Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i użytkowników aplikacji w postaci:
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. w celu świadczenia usług związanych z udostępnianiem wersji darmowej, próbnej lub pełnej aplikacji Empik Music– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu realizacji złożonych zamówień na abonamenty Empik Music – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  5. w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  6. w celach analitycznych i statystycznych –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  7. w celach marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji swoich produktów i usług.
 5. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz w celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących użytkownika aplikacji (w szczególności danych behawioralnych i danych o lokalizacji) w celu analizy jego zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość oraz w celu dostosowania aplikacji do jego indywidualnych preferencji.
 6. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą znajduje się w Polityce Prywatności empik.com dostępnej na stronie https://www.empik.com/polityka-prywatnosci.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Abonementu Empik Music udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej empik.com lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Regulamin dostępny jest również w Salonach Empik.
 2. Prawem właściwym dla umowy o korzystanie z Empik Music jest prawo polskie.
 3. W wypadku sporu Konsumenta z Empik dotyczącego Abonamentu Empik Music, oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym Konsument uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:
  1. zwrócenia się, na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do Inspekcji Handlowej (odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej) – dane kontaktowe dostępne na stronie www.uokik.gov.pl/wiih;
  2. wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej – lista takich sądów i dane kontaktowe dostępne na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;
  3. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.
 4. Wszystkie wskazane powyżej pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.
 5. Regulamin wchodzi w życie 5 maja 2020 r.