Tysiąc powodów by czytać

Regulamin

Wyniki z edycji 2018

Regulamin konkursu
pod nazwą „Tysiąc powodów by czytać”

 

§1. Definicje

1.1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

Formularz Zgłoszeniowy – formularz zamieszczony na Stronie Konkursowej, którego prawidłowe wypełnienie zapewnia zgłoszenie Uczestnika do uczestnictwa w Konkursie.

Galeria Prac – oznacza zakładkę na Stronie Konkursowej, w której są prezentowane i widoczne Prace Konkursowe dla Użytkowników;

Głosowanie – oznacza oddawanie głosów przez Głosujących w Konkursie, na zasadach określonych Regulaminem;

Głosujący – oznacza Użytkownika uprawnionego do głosowania, który oddaje swój głos (głosy) w Konkursie, na zasadach określonych Regulaminem;

Komisja Konkursowa – oznacza powołaną przez Organizatora komisję w składzie trzech osób, czuwających nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizujących wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania (w związku z przeprowadzeniem Konkursu);

Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą „Tysiąc powodów by czytać” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach określonych niniejszym Regulaminem;

Laureat – oznacza Uczestnika, który nabył prawo do Nagrody, na zasadach określonych Regulaminem;

Nagroda – oznacza nagrodę główną dla Laureata, o której mowa w punkcie 10.1 Regulaminu;

Organizator – oznacza spółkę pod firmą Empik S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 116/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP 526-020-74-27, REGON: 011518197, kapitał zakładowy 275 388 578 zł wpłacony w całości;

Osoby Biorące Udział w Konkursie – oznaczają osoby reprezentujące Uczestnika;

Praca Konkursowa – oznacza pracę konkursową zgłoszoną przez Uczestnika, określoną w punkcie 8.1 Regulaminu;

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Konkursu, określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników (w związku z ich udziałem w Konkursie);

Strona konkursowa – oznacza stronę internetową Organizatora pod adresem: www.empik.com/biblioteki ;

Uczestnik – oznacza szkołę podstawową, działającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającą bibliotekę szkolną, która dokonała prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie oraz spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie określone niniejszym Regulaminem. Na potrzeby niniejszego Konkursu Uczestnik został skategoryzowany w następujący sposób: Kategoria I: szkoła podstawowa posiadająca do 120 uczniów oraz Kategoria II: szkoła podstawowa posiadająca powyżej 120 uczniów;

Użytkownik – oznacza użytkownika Internetu.

Aplikacja Empiku – oznacza mobilną wersję strony internetowej Empiku, za pośrednictwem której uczestnik oddaje swój głos (głosy) w Konkursie, na zasadach określonych Regulaminem.

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs zostanie opublikowany na Stronie Konkursowej i przeprowadzony
 2. z wykorzystaniem mobilnej Aplikacji Empiku.
 3.  Zasady Konkursu określone są w Regulaminie.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się za pośrednictwem Strony Konkursowej poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

§3. Zasady ogólne

 1. Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i kierowany jest do Uczestników działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikiem  Konkursu nie może być Laureat poprzednich edycji Konkursu.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie pięciu Laureatów Konkursu dla Uczestników I Kategorii oraz pięciu Laureatów Konkursu dla Uczestników II Kategorii, a tym samym łącznie dziesięciu bibliotek szkolnych, poprzez przyznanie każdemu Laureatowi jednej Nagrody.
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.   
 5. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu jedną Pracę Konkursową.

 

§4. Termin

 1. Zgłaszanie Prac Konkursowych trwa w okresie od dnia 30 września 2019  roku, od godziny 12:00, do dnia 20 października 2019 roku, do godziny 23:59. Przy czym, w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. strajku nauczycieli, problemów technicznych, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu trwania Konkursu, poprzez podanie komunikatu na Stronie Konkursowej.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, dokonane po upływie terminu określonego w punkcie 4.1. Regulaminu, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
 3. Głosowanie trwa w okresie od dnia 24  października 2019 roku, od godziny 12:00,  do dnia 28 listopada  2019 roku, do godziny 23:59, z zastrzeżeniem ust. 4.1. powyżej.
 4. Lista Laureatów zostanie ogłoszona przez Organizatora po zakończeniu Głosowania, 5 grudnia 2019 roku, do godziny 17:00. Przy czym, w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. strajku nauczycieli, problemów technicznych, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany czasu trwania głosowania poprzez podanie komunikatu na Stronie Konkursowej.

 

§5. Uczestnictwo w konkursie

 1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje Uczestnikom, którzy spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, określone w treści Regulaminu.
 2. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada status szkoły podstawowej;
  • działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiada bibliotekę szkolną;
  • dla Uczestnika I Kategorii – szkoła do 120 uczniów, dla Uczestnika II Kategorii – szkoła powyżej 120 uczniów;
  • zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia – przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika.

 

§6. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego w okresie wskazanym w punkcie 4.1. Regulaminu.

 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się na Stronie Konkursowej poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, w szczególności poprzez przesłanie Pracy Konkursowej zgodnie z punktem 8 Regulaminu.

 3. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się w dwóch kategoriach: I Kategoria: Uczestnik, którego szkoła podstawowa posiada do 120 uczniów oraz II Kategoria: Uczestnik, którego szkoła podstawowa posiada powyżej 120 uczniów. Następuje to poprzez dokonanie przez Uczestnika odpowiedniego wyboru w Formularzu Zgłoszeniowym.   

 4. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie powoduje umieszczenie Pracy Konkursowej w Galerii Prac – z zastrzeżeniem punktu 8.3 Regulaminu. Praca Konkursowa umieszczona w Galerii Prac widoczna jest dla Użytkowników.

 5. Zgłoszenie przez Uczestnika uczestnictwa w Konkursie nie rodzi jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora o jakiekolwiek świadczenia na rzecz Uczestnika, niewskazane treścią Regulaminu. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do wydania nagród na zasadach określonych Regulaminem.

 6. Podczas zgłaszania uczestnictwa  w Konkursie, Osoba Biorąca Udział w Konkursie jest zobowiązana do podania funkcji pełnionej w szkole. Funkcję podaje się w oknie Formularza Zgłoszeniowego. 

 

§7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w niniejszym Konkursie jest Organizator.

 2. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: Empik S.A., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa;

 3.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] w każdej sprawie, dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 4. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  • dokonania zgłoszenia w zakresie: nazwa i adres Placówki, dane Osoby Zgłaszającej Pracę w Konkursie (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) – podstawą prawną jest uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • wskazania współautorów zwycięskiej pracy w zakresie imiona i nazwiska uczniów klasy oraz ich przedstawicieli prawnych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 1 lit. f) RODO.

  • uzyskania stosownych zgód rodziców/opiekunów prawnych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 1 lit. f) RODO.

  • w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych Organizatora, wynikających przede wszystkim z przepisów podatkowych – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego, ciążącego na Organizatorze,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO.;

  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 5. Dane osobowe, związane z wykonywaniem umowy, mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora, takie jak usługi księgowe i podatkowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki, podmioty świadczące usługi prawne.

 6.  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań związanych z Konkursem, w tym ogłoszenia informacji o Laureatach. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Po upływie tego okresu, dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

 7. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu określonym w pkt 7.4a, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

 

§8. Praca konkursowa

 1. Każdy Uczestnik zgłasza jedną Pracę Konkursową za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego. Walorem Pracy Konkursowej będzie współpraca i zaangażowanie jak największej grupy uczniów.

  Etapy tworzenia Pracy Konkursowej:
  - wspólny wybór książki i kluczowej scenki z danej książki,
  - wybór techniki, którą Praca Konkursowa zostanie przez uczniów wykonana,
  - wykonanie pracy plastycznej w formacie pionowym, przedstawiającą scenkę z wybranej przez uczniów książki,
  - sfotografowanie Pracy Konkursowej. Zdjęcie musi być w formacie pionowym. Minimalny rozmiar zdjęcia to 700 px, o wielkości pliku max. 5 MB,
  - podanie tytułu i autora książki z krótkim opisem scenki, która została zilustrowana w Pracy Konkursowej wraz z wyjaśnieniem, dlaczego akurat ta scenka została wybrana i co dokładnie przedstawia (opis do 500 znaków).
 2. Uczestnik lub Osoba Biorąca Udział w Konkursie, zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu oświadcza, że Uczestnikowi w pełni przysługują wszelkie prawa autorskie do Pracy Konkursowej, jak i jej zdjęcia (w tym: uprawnienia do artystycznego wykonania, wykorzystanie albo rozpowszechnianie Pracy Konkursowej oraz jej zdjęcia, które nie naruszaja jakichkolwiek praw osób trzecich). Na żądanie Organizatora, Uczestnik prześle wszelkie zgody, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Praca Konkursowa zgłoszona zostaje w wyniku wykonania w Formularzu Zgłoszeniowym przez Uczestnika albo Osobę Biorącą Udział w Konkursie następujących działań, zgodnie z funkcjonalnościami Formularza Zgłoszeniowego:
  - dodania Pracy Konkursowej, w tym załadowania zdjęcia, o którym mowa w punkcie 8.1 Regulaminu.
 4. Po przesłaniu Pracy Konkursowej w Formularzu Zgłoszeniowym, Uczestnik nie ma możliwości dokonania jej modyfikacji.
 5. Wszystkie opublikowane Prace Konkursowe prezentowane są w Galerii Prac.
 6. Organizator jest uprawniony do wykluczania Pracy Konkursowej - decyzją Komisji Konkursowej, w szczególności w przypadku, gdy Komisja Konkursowa poweźmie podejrzenie, że zgłoszona Praca Konkursowa narusza, bądź może powodować naruszenie przepisów prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, a także w przypadku, gdy w ocenie Komisji Konkursowej Praca Konkursowa (jej treść) będzie sprzeczna z tematyką Pracy Konkursowej (punkt 8.1. Regulaminu).

 

§9. Ustalenie wyników konkursu

 1. Głosujący mogą głosować na Prace Konkursowe w okresie określonym w punkcie 4.3 Regulaminu.
 2. Głosujący mogą oddawać jeden głos na Prace Konkursowe w każdym dniu trwania Głosowania.
 3. Głosowanie odbywa się wyłącznie  w Aplikacji mobilnej Empiku. Przystąpienie do Głosowania oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Głosujących z metod gromadzenia głosów (oddawania głosów) takich jak: korzystanie z programów, skryptów lub innych narzędzi automatyzujących proces oddawania głosów, w tym w szczególności wykorzystywanie do głosowania fikcyjnych kont (poprzez konto fikcyjne należy rozmieć konto służące tylko do oddania kolejnego głosu i obejścia limitu jednego głosu dziennie) lub dokonywanie zmiany adresu IP Głosującego.
 5. Komisja Konkursowa może unieważnić głos/głosy oddane w sposób niezgodny z Regulaminem Konkursu, a w szczególności w sposób opisany w pkt. 9.3 Regulaminu. Decyzja Organizatora w kwestii określonej zdaniem poprzedzającym jest ostateczna.
 6. Liczba głosów oddanych na daną Pracę Konkursową jest widoczna dla Użytkowników w Galerii Prac, w aplikacji mobilnej Empiku.
 7. Niezwłocznie po zakończeniu Głosowania, Komisja Konkursowa obliczy głosy oddane zgodnie z Regulaminem na poszczególne Prace Konkursowe i na tej podstawie wyłoni dziesięciu Laureatów, tj. po pięciu Laureatów z każdej Kategorii (I Kategoria – pięciu Laureatów, II Kategoria – pięciu Laureatów), którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik otrzyma taką samą liczbę głosów, Komisja Konkursowa może zdecydować o przyznaniu Nagród więcej niż dziesięciu Laureatom.
 8. Lista Laureatów zostanie ogłoszona na Stronie Konkursowej w terminie określonym w punkcie 4.4. Regulaminu.

 

§10. Nagrody

 1. Nagrodą dla Laureata jest pakiet 1000 książek, wybranych przez Laureata z listy tytułów przekazanych przez Organizatora, po ogłoszeniu wyników Konkursu.   
 2. Łączna wartość książek stanowiących Nagrodę dla jednego Laureata nie może przekroczyć kwoty 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych brutto.

 

§11. Wydanie nagrody

 1. Laureat otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu go w Konkursie pocztą elektroniczną, w terminie dwóch dni roboczych od ogłoszenia Listy Laureatów, o których mowa w punkcie 4.4. Razem z powiadomieniem, Laureat otrzyma informację o liście książek, z których będzie mógł dokonać wyboru książek mających stanowić Nagrodę. Po wyborze książek przez Laureata, w terminie podanym przez Organizatora, Organizator dokona przeliczenia ich wartości zgodnie z pkt 10.2 Regulaminu i ustali z Laureatem ostateczną zawartość pakietu.
 2. Laureat jest zobowiązany w terminie pięciu dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie 11.1. Regulaminu, udzielić pocztą elektroniczną odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie oraz wskazać aktualne dane (adres, numer telefonu kontaktowego, status prawny i podatkowy Uczestnika) konieczne dla przekazania Nagrody. Laureat jest zobowiązany podać listę wybranych książek, mających stanowić Nagrodę w ściśle określonym terminie i formie, przekazanych przez Organizatora w powiadomieniach Laureata o wygranej.
 3. Organizator prześle Nagrodę Laureatowi w terminie do dnia 28.02.2020 roku. Dokumentem potwierdzającym przekazanie nagrody będzie „Protokół odbioru nagrody rzeczowej”. Nagroda zostanie przesłana na adres Uczestnika (wyłącznie na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) na koszt Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata nieprawdziwych lub błędnych danych, o których mowa w punkcie 11.2 Regulaminu.
 5. Laureat może zrezygnować z Nagrody w trybie pisemnej informacji złożonej na adres Organizatora, jednak (w każdym przypadku) przed datą doręczenia Laureatowi Nagrody. W takim przypadku Komisja Konkursowa przyznaje Nagrodę Uczestnikowi, który otrzymał kolejną, największą liczbę głosów w Głosowaniu. Postanowienia niniejszego punktu 11. Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę czy ekwiwalent pieniężny.
 7. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§12. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres: Empik S.A., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja - Konkurs Tysiąc Powodów by czytać”.
 2. Reklamacje powinny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem 12.1. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§13. Prawa autorskie

 1. Uczestnik zamieszczając Pracę Konkursową do Konkursu w Formularzu Zgłoszeniowym udziela Organizatorowi licencji z prawem do sublicencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, w tym: zdjęcia wraz z prawem do udzielenia sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz nieodpłatnie, na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie oraz rozpowszechnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie oraz rozpowszechnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, zapisu na nośniki elektroniczne, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i emitowanie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania z Pracy Konkursowej w tym zdjęcia również w działaniach marketingowych i reklamowych Organizatora oraz wykonania praw zależnych, m.in. modyfikacji (np. poprzez zmianę formatu).
 2. Z chwilą ogłoszenia wyników w Konkursie, Organizator nabywa od Laureata nieodpłatnie, bezwarunkowo i bezterminowo licencję wyłączną z prawem do sublicencji do zwycięskiej Pracy Konkursowej, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których Pracę Konkursową utrwalono; wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w inny sposób niż określony powyżej, publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności w sieci Internet. Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z Pracy Konkursowej w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, we wszelkich zewnętrznych i wewnętrznych materiałach promocyjnych i marketingowych (zarówno drukowanych, jak i telewizyjnych, elektronicznych, internetowych, multimedialnych). Organizator ma również prawo wykonywania zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz prawo do zezwalania na wykonywanie tych zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej.

 

§14. Odpowiedzialność

 1. W przypadku pojawienia się ewentualnych problemów technicznych w funkcjonowaniu Strony Konkursowej, dostęp do Strony Konkursowej może zostać czasowo zawieszony.
 2. Użytkownikowi nie wolno wpływać na świadczone w ramach Strony Konkursowej usługi (w tym w szczególności wyniki głosowania w Konkursie) w sposób niedozwolony, przede wszystkim poprzez złamanie lub próbę złamania zabezpieczeń aplikacji mobilnej Empiku lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń aplikacji mobilnej Empiku, a także poprzez korzystanie z narzędzi pozwalających uzyskiwać wyniki głosowania w sposób zautomatyzowany. Ponadto, każdy Głosujący musi korzystać z aplikacji mobilnej Empiku osobiście i wyłącznie z jednego, własnego konta, z którego odbywa się logowanie do aplikacji mobilnej Empiku, o której mowa. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Głosującego (oddającego głosy) na danego Uczestnika (szczególnie działającego w porozumieniu z Uczestnikiem) powyższych postanowień, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany, a jego głosy nie będą brane pod uwagę; utraci on też prawo do ewentualnej Nagrody.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa Pracy Konkursowej w Konkursie.

 

§15. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach     hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji: czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia dokumentów określonych w Regulaminie. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.
 3. Pełna treść Regulaminu jest dostępna w biurze Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 

 

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.