Regulaminy salonów empik dostępne są w tym miejscu: Regulaminy salonów empik
Regulaminy archiwalne dostępne są w Archiwum regulaminów.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 maja 2016 r. zmianie ulegnie Regulamin sklepu internetowego empik.com.
Regulamin obowiązujący do 30.05.2016 r. dostępny jest w tym miejscu: Pobierz regulamin
Nowy regulamin wchodzący w życie dnia 31.05.2016 r. dostępny jest poniżej: 

Regulamin Sklepu Internetowego empik.com

Sklep internetowy empik.com jest prowadzony przez:
EMPIK E-COMMERCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 490483, NIP: 521-366-26-73, REGON 147006276, o kapitale zakładowym w wysokości 163 499 000,00 zł (dalej: „Spółka”).

SŁOWNICZEK:
Magazyn – magazyn zlokalizowany w Sochaczewie (96-500), przy ul. Olimpijskiej 16, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Empik – spółka pod firmą Empik sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 116/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005327, NIP 5260207427, REGON 011518197, kapitał zakładowy 53.853.722 zł.

Salon Empik – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Empik lub przez osoby związane z Empik umowami o współpracy.

Sklep Internetowy empik.com – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową empik.com.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego empik.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym empik.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym empik.com, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego empik.com.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego empik.com, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym empik.com, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

One click buy – jeden z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Spółkę dostępny jedynie dla zarejestrowanych Klientów pozwalający na szybkie płatności za pomocą wybranej karty płatniczej zarejestrowanej w Sklepie Internetowym empik.com. Dane dotyczące kart płatniczych oraz rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków. Autoryzacja płatności odbywa się zgodnie z wymaganiami wydawcy karty. Sklep Internetowy empik.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów (kwotowych lub liczbowych) dziennych transakcji zarejestrowanymi kartami. Klient może w każdym czasie zrezygnować z funkcjonalności umożliwiającej szybkie płatności, w tym celu konieczne jest wybranie odpowiedniej opcji w koszyku podczas składania zamówienia albo wprowadzenie odpowiednich ustawień w zakładce „Twoje konto” w sekcji dotyczącej Zarządzania kartami płatniczymi. Dane zarejestrowanej karty zostaną niezwłocznie usunięte przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay. W przypadku dokonania płatności po raz pierwszy kartą płatniczą w Sklepie Internetowym empik.com zostanie pobrana kwota w wysokości 1 (jeden) zł, która w przypadku skutecznego pobrania, zostanie zwrócona w ciągu 2 dni roboczych, na co Klient wyraża zgodę. Kwota ta pobierana jest w celu weryfikacji karty płatniczej i poprawności wskazanych danych.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, w szczególności są to: Ebooki, utwory mp3, albumy mp3, muzyka mp3, gry cyfrowe.

Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy empik.com. Ebooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych lub w postaci nośników pamięci typu płyty CD itp.

PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.

EPUB – (skrót od electronic publication) – format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE).

AADRM – (skrót od Adobe Adept Digital Rights Management) – system firmy Adobe Systems mający na celu zabezpieczenie przed nielegalnym rozpowszechnianiem danych. Adobe Digital Editions (ADE) - bezpłatna aplikacja firmy Adobe umożliwiającą czytanie Ebooków (PDF i EPUB) chronionych DRM (Digital Right Management). Aplikacja nie jest dostępna w polskiej wersji językowej (informacja aktualna na dzień 25 października 2011 r.).

Karta Prezentowa Empik – bon towarowy na okaziciela, sprzedawany w postaci plastikowej karty, uprawniający posiadacza do nabycia towarów w Salonach Empik oraz w Sklepie Internetowym empik.com, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty lub wartości środków zdeponowanych na karcie.

Ekarta Prezentowa – bon towarowy w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniający do nabycia towaru lub usług w Sklepie Internetowym empik.com do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu. Ekarta w momencie pierwszej płatności jest przypisywana do konta użytkownika w postaci środków zgromadzonych na „Twoich środkach” o wartości odpowiadającej Ekarcie Prezentowej.

Twoje środki – funkcjonalność Sklepu Internetowego empik.com zawierająca informację o zgromadzonych środkach pochodzących z Ekarty Prezentowej, Karty Prezentowej Empik, powstałych w wyniku zmiany punktów PAYBACK oraz wpłaty dokonanej przez jeden z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. Środki zgromadzone na Twoich środkach stanowią równowartość złotówek i umożliwiają opłacanie zamówień w Sklepie Internetowym empik.com. W ramach tej funkcjonalności Klient ma dostęp do historii dokonanych operacji na środkach.

Muzyka mp3 – muzyka w wersji cyfrowej w formacie mp3, w tym Albumy mp3 i Utwory mp3, a także audiobooki w wersji cyfrowej w formacie mp3.

Album mp3 – płyta w wersji cyfrowej w formacie plików mp3. Zawiera ona wszystkie Utwory mp3 znajdujące się na płycie w formie jednego pliku do ściągnięcia.

Utwór mp3 – utwór w wersji cyfrowej w formacie mp3.

Gra Cyfrowa – gra w wersji elektronicznej, sprzedawana w postaci kodu steam lub innego kodu aktywującego oferowanego przez Sklep Internetowy empik.com.

Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego empik.com oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://www.empik.com/pomoc/kontakt.

Punkt Odbioru – Salon Empik (lista Salonów Empik dostępna jest pod adresem http://www.empik.com/pomoc/odbior-zamowien-w-salonie).

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego empik.com, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym empik.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego empik.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego empik.com oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego empik.com zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego empik.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego empik.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego empik.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego empik.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego empik.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego empik.com z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego empik.com nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego empik.com możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

7. Sklep Internetowym empik.com, w celu wyznaczenia odległości od Salonów Empik, wykorzystuje dane geograficzne przekazane przez Navigo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawiej 8, 00-503 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000106598, o numerze NIP: 524-23-01-788, kapitał zakładowy w wysokości 11 401 000,00 zł. Odległość pomiędzy kodem pocztowym podanym przez Klienta a Salonami Empik jest przybliżoną odległością mierzoną w linii prostej. Dopuszczalne jest odchylenie ok. 5% od danych rzeczywistych. Podstawą do obliczeń są centroidy kodów pocztowych. Spółka dokłada wszelkich starań by usługa świadczona na podstawie przedmiotowej aplikacji była na najwyższym poziomie, jednakże Spółka zwraca uwagę, iż dane uzyskane na podstawie przedmiotowej aplikacji mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

8. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego empik.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym empik.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym empik.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego empik.com należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym empik.com.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego empik.com

1. Logowanie do Sklepu Internetowego empik.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym empik.com tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego empik.com widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego empik.com. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego empik.com oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym empik.com, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum, lub recenzje, materiały o charakterze promującym, lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).

4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym empik.com, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym empik.com (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela Spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego empik.com, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;

d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym empik.com, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Spółki na pierwsze wezwanie Spółki.

5. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego empik.com naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym empik.com. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

6. Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego empik.com Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym empik.com.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy empik.com nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego empik.com i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.

8. Spółka, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym empik.com. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym empik.com narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego empik.com oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.

9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego empik.com mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym empik.com. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym empik.com jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

b) jednorazowego kodu, który umożliwia odbiór zamówienia opłaconego z góry w Salonie Empik. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Spółka oraz podmioty prowadzące Salony Empik nie ponoszą odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia z Salonu Empik. Przekazanie kodu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia w Salonie Empik osobie, która kod posiada;

c) kodu przypisanego do Ekarty Prezentowej. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Spółka nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Ekarty Prezentowej Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Spółki, w tym w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy kodu przypisanego do przedmiotowej Ekarty.

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego empik.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego empik.com:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym empik.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego empik.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego empik.com lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);

d) w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru Salonie Empik– wybrać Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane;

e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) wybrać formę płatności;

h) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”;

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku, Album mp3, Utwór mp3 lub Gra Cyfrowa, przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego empik.com w sekcji „Twoje konto” (zakładka „eBiblioteka”). Klient po zalogowaniu do Sklepu Internetowego empik.com może pobrać go na swoje urządzenie elektroniczne.

5. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego empik.com.

6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.

9. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

c) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do Punktu Odbioru;

d) ma więcej niż cztery zmówienia oczekujące na odbiór w Punkcie Odbioru, lub we wskazanej placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem kuriera.

10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

12. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.

13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.

14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

15. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako skompletowane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie - o ile produkty nie posiadają statusu „skompletowane”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

2. Klient zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Punktu Odbioru) lub zmiany danych na fakturze może dokonać jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „skompletowane” poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Wsparcia Klienta.

3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego empik.com w zakładce „Twoje konto” lub klikając w link wysłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.

4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Klienta Salonie Empik - gotówką, Kartą Prezentową Empik, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę lub punktami PAYBACK zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 niniejszego paragrafu. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym empik.com;

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym empik.com;

c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - Ekartą Prezentową, Kartą Prezentową Empik, punktami PAYBACK zgodnie z ust. 6 poniżej, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę, a także za pośrednictwem środków zgromadzonych w zakładce „Twoje środki”. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

2. Klient bez rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terenie Polski, w takim przypadku Klient może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

3. Zapłaty punktami PAYBACK w Salonie Empik może dokonać Klient będący Uczestnikiem Programu PAYBACK, który uprzednio zarejestrował swoją Kartę PAYBACK zgodnie z Regulaminem – Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK („Regulamin PAYBACK”). Uczestnik Programu, który posiada niezarejestrowaną Kartę PAYBACK może zarejestrować tę kartę na zasadach określonych w Regulaminie PAYBACK. Regulamin PAYBACK jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://www2.payback.pl/regulamin. Płatność punktami PAYBACK odbywa się według przelicznika 1 punkt = 1 grosz. Płatności punktami PAYBACK można dokonać nabywając produkty o łącznej wartości co najmniej 1 złoty, co stanowi 100 punktów.

4. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę, Ekartą Prezentową, Kartą Prezentową Empik lub punktami PAYBACK zgodnie z ust. 6 poniżej. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

5. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

6. Klient może zamienić punkty PAYBACK na środki gromadzone w zakładce „Twoje środki”, z zastrzeżeniem, iż:

a) możliwa jest zamiana tylko wszystkich punktów zebranych w systemie PAYBACK na środki zgromadzone w zakładce „Twoje środki”, z wyjątkiem sytuacji opisanych pod lit. d) niniejszego ustępu oraz w ustępie 5 niniejszego paragrafu,

b) punkty zebrane w systemie PAYBACK będą przeliczane wg następującego wzoru 1 (jeden) punkt przyznany w systemie PAYBACK będzie stanowił 1 (jeden) grosz w ramach środków gromadzonych w zakładce „Twoje środki”,

c) minimalna liczba punktów PAYBACK, jaka będzie podlegać zamianie na środki gromadzone w ramach „Twoich środków” to 500 (pięćset) punktów,

d) maksymalna liczba punktów PAYBACK, jaka będzie podlegać zamianie na środki gromadzone w ramach „Twoich środków” to 20 000 (dwadzieścia tysięcy) punktów,

e) Klient nie ma możliwości ponownej zmiany środków zgromadzonych w zakładce „Twoje środki” na punkty PAYBACK, operacja zamiany punktów jest nieodwracalna, jednakże w przypadku gdy zamówienie bezpośrednio opłacone punktami PAYBACK zostało anulowane, została uznana reklamacja tak zakupionego produktu lub Klient odstąpił od umowy tak zakupionego produktu, zwrot środków będzie dokonany w formie Ekarty Prezentowej lub w formie środków zgromadzonych w zakładce „Twoje środki” na koncie Klienta lub w formie zwrotu odpowiedniej ilości punktów PAYBACK, w zależności od wyboru Klienta.

7. Każdorazowo środki gromadzone przez Klienta w ramach „Twoich środków” nie mogą przekroczyć równowartości 5000 (pięć tysięcy) PLN. Oznacza to, że zamiana punktów PAYBACK będzie realizowana tylko do poziomu środków zgromadzonych w ramach „Twoich środków” w wysokości 5000 PLN.

8. Klient może zapłacić za zamówienie z góry korzystając zarówno: ze środków zgromadzonych na „Twoich środkach” lub z Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej i przelewu bankowego, lub ze środków zgromadzonych na „Twoich środkach”, lub z Karty Prezentowej Empik, lub Ekarty Prezentowej i karty płatniczej lub ze środków zgromadzonych na „Twoich środkach” lub z Karty Prezentowej Empik, lub Ekarty Prezentowej i za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. Powyższe formy płatności mogą być łączone, ale z każdego sposobu zapłaty Klient może skorzystać tylko raz w ramach danego zamówienia (za wyjątkiem płatności Ekartą Prezentową). W przypadku, gdy Klient wybierze sposób zapłaty punktami PAYBACK i inną dostępną formę zapłaty, w pierwszej kolejności płatność będzie realizowana za pomocą punktów PAYBACK, a następnie – pozostała część płatności – inną wybraną metodą.

9. Tylko zalogowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego empik.com lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym empik.com.

10. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

11. Szczegółowe zasady korzystania z Ekarty Prezentowej oraz Karty Prezentowej Empik zostały określone w Zasadach użytkowania Karty Prezentowej Empik oraz Ekarty Prezentowej stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

12. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub zaprzestania przyjmowania płatności punktami PAYBACK. O zawieszeniu lub zaprzestaniu przyjmowania płatności punktami PAYBACK Spółka poinformuje na stronie www.payback.pl z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

13. W przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą przez Klienta bez rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com przy każdej transakcji zostanie pobrana kwota w wysokości 1 (jeden) zł, która w przypadku skutecznego pobrania, zostanie zwrócona w ciągu 2 dni roboczych, na co Klient wyraża zgodę. Kwota ta pobierana jest w celu weryfikacji karty płatniczej i poprawności wskazanych danych.

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego empik.com przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do wybranego przez Klienta Salonu Empik.

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

§ 9 Warunki reklamacji

1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na odwrocie faktury).

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).

5. W przypadku, gdy produkt odebrany został w Punkcie Odbioru, reklamacje należy składać właśnie w tym Punkcie Odbioru, o ile reklamacja nie dotyczy produktów z kategorii elektronika z zamówień opłaconych z góry (w celu uzyskania informacji o najbliższym dla Klienta Salonie Empik, w którym może zostać złożona reklamacja, należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta) lub stosownie do postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu. Reklamacje na produkty z kategorii elektronika z zamówień opłaconych z góry należy zgłaszać na adres Magazynu stosownie do postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

§ 10 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego empik.com.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym empik.com w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na odwrocie faktury lub wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem POBIERZ FORMULARZ).

5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a) w Punkcie Odbioru – podczas odbioru przesyłki;

b) po odebraniu przesyłki w Punkcie Odbioru lub dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Magazynu lub – w przypadku produktów odebranych w Punkcie Odbioru – zwrócić je w Punkcie Odbioru.

8. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

Klient może wyrazić zgodę na ekspresowy zwrot pieniędzy poprzez złożenie właściwej dyspozycji za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta lub zaznaczenie odpowiedniej opcji w koncie Klienta („Twoje konto”). W takim wypadku zwrot pieniędzy następuje jedynie bezpośrednio na „Twoje środki”. Z ekspresowego zwrotu pieniędzy mogą skorzystać tylko zarejestrowani Klienci, którzy dokonali płatności za zamówienie z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej.

b) „Twoje środki” – jeśli zamówienie było opłacane za pomocą:
- Ekarty Prezentowej lub środków zgromadzonych na „Twoich środkach”.
Spółka zwróci należną kwotę na „Twoje środki”.

Jeżeli zamówienie zostało opłacone punktami PAYBACK, należna kwota zostanie zwrócona w formie Ekarty Prezentowej lub w formie środków zgromadzonych w zakładce „Twoje środki” na koncie Klienta, lub w formie odpowiedniej ilości punktów PAYBACK, w zależności od wyboru Klienta. Jeżeli Klient nie dokona żadnego wyboru, należność zostanie zwrócona w formie środków zgromadzonych na „Twoich środkach”.

4. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności (np. za pomocą karty płatniczej i „Twoich środków”) to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności. W przypadku częściowego zwrotu za zamówienie opłacone za pomocą różnych form płatności pieniądze zostaną zwrócone w pierwszej kolejności w formie Karty Prezentowej Empik lub w formie środków zgromadzonych w zakładce „Twoje środki” na koncie Klienta lub w innej formie z wykorzystanych form płatności, jeśli Klient zdecyduje inaczej. W przypadku częściowego zwrotu za zamówienie, jeżeli Klient nie dokona żadnego wyboru, należność zostanie zwrócona w formie środków zgromadzonych na „Twoich środkach” lub w formie Karty Prezentowej Empik.

5. W przypadku, gdy Klient zapłacił za zamówienie Kartą Prezentową Empik, a:

a) termin ważności takiej karty upłynie i/lub

b) rozliczenie za zwracane produkty doprowadziłoby do przekroczenia maksymalnej wartości nominalnej Karty Prezentowej Empik, tj. 500 zł,

Spółka zwróci należną kwotę w formie Ekarty Prezentowej.

6. Jeśli zamówienie było opłacone z „Twoich środków” (zasilonych za pomocą karty płatniczej lub przelewem) to pieniądze będą zwracane na „Twoje środki”.

7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

8. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Punkcie Odbioru, a zamówienie:

a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Salonie Empik;

b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4.

9. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej lub Ekarty Prezentowanej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, Ekarty Prezentowej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 13 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego empik.com mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego empik.com, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.

6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu.


7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego empik.com, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym empik.com. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym empik.com.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę pod firmą Empik E-commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 490483, NIP: 521-366-26-73, REGON 147006276, o kapitale zakładowym w wysokości 163 499 000,00 zł.

3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym empik.com, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Centrum Wsparcia Klienta.

5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego empik.com poświęconej polityce prywatności.

§ 15 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego empik.com, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego empik.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego empik.com były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego empik.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego empik.com.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

5. Ceny podane w Sklepie Internetowym empik.com nie są cenami obowiązującymi w Salonach Empik i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Salonach Empik.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego empik.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym empik.com. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy empik.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego empik.com. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

11. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego empik.com zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Załącznik nr 1

Zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym empik.com

§ 1 Sposób składania zamówienia

 1. Warunkiem zakupu Ebooka jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie Internetowym empik.com.
 2. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka.
 3. W przypadku zakupu Ebooka, który po zakupie zapisywany jest na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego empik.com (zakładka „eBiblioteka”), Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Ze względu na funkcjonalność Sklepu Internetowego empik.com wypełnienie formularza jest konieczne do realizacji zamówienia, jednakże Klient może wypełnić formularz dowolnym ciągiem znaków.

  4. Na Stronie produktowej każdego Ebooka Sklep Internetowy empik.com zamieści informację określającą zakres licencji, w tym w szczególności:

a) liczbę urządzeń, na których Ebook może zostać otwarty;

b) możliwość drukowania i kopiowania Ebooka.

5. W przypadku zamówienia jednocześnie Ebooka/ów i produktów innego rodzaju zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Ebooka/ów oraz zamówienie dotyczące produktów innego rodzaju. Każde z zamówień zostanie zrealizowane odrębnie.

6. Na stronie Empik.com ma miejsce weryfikacja geolokalizacyjna. Spółka sprawdza, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Klient składa zamówienie. W przypadku, w którym w danej lokalizacji sprzedaż danego produktu jest zabroniona, Klient nie będzie mógł złożyć zamówienia na dany produkt i zostanie mu wyświetlony odpowiedni komunikat. Informacje dodatkowe dotyczące geolokalizacji będą zamieszczone na stronie Empik.com w sekcji „POMOC”.

§ 2 Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Spółkę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.

2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Spółka prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:

a) potwierdzenie otrzymania płatności;

b) informacje odnośnie sposobu pobrania Ebooka.

3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Spółka dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 regulaminu.

§ 3 Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Ebooka ze Sklepu Internetowego empik.com. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 4 Zasady korzystania z Ebooków

1. Zakupione i opłacone Ebooki będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym empik.com w zakładce „Twoje Konto”, w części „Twoja eBiblioteka”.

2. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie .acsm (format Adobe Digital Editions) lub PDF/EPUB (w przypadku Ebooków bez ochrony licencji DRM).

3. W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.

4. Do pobrania pliku chronionego DRM niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions.

5. Zaleca się zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Spółka nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków w Sklepie Internetowym empik.com, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci.

6. Wszystkie Ebooki oferowane przez Sklep Internetowy empik.com są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.

7. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

a) rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;

b) utrwalania lub zwielokrotniania Ebooków w celu ich rozpowszechniania;

c) komercyjnego wykorzystywania Ebooków w jakikolwiek sposób.

9. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Ebooków w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

§ 5 Reklamacje

1. Klient może zgłosić reklamacje do Centrum Wsparcia Klienta, w szczególności w przypadku, gdy:

a) zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;

b) w ciągu 2 (dwóch) godzin od dokonania zapłaty za Ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

2. Spółka ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. W przypadku sprzeczności z regulaminem Sklepu Internetowego empik.com zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu.

Załącznik nr 2

REGULAMIN KARTY PREZENTOWEJ EMPIK i EKARTY PREZENTOWEJ

Słowniczek

„Wydawca 1” - Empik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 116/122, 00-017 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 5327, NIP: 526-020-74-27, REGON 011518197, kapitał zakładowy 53.853.722 zł, będąca wydawcą Karty Prezentowej;

„Wydawca 2” - EMPIK E-COMMERCE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie 00-017, przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 490483, NIP: 521-366-26-73, REGON 147006276, o kapitale zakładowym w wysokości 163 499 000,00 zł, będąca wydawcą Ekarty Prezentowej;

„Wydawca” – oznacza zarówno Wydawca 1, jak i Wydawca 2;

„Salon” - tradycyjny sklep sieci Empik, w którym można dokonać zakupów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

„Karta Prezentowa Empik” - plastikowy bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Salonach oraz na stronie internetowej empik.com;

„Ekarta Prezentowa” – bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia towaru w Sklepie Internetowym empik.com do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu;

„Karta Prezentowa” – Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa;

„Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Prezentową Empik lub Ekartę Prezentową w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

„Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej, korzystający z Karty Prezentowej;

I. Warunki ogólne

1. Wydawca 1 zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Prezentowej Empik oraz do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Empik, zaś Wydawca 2 zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Ekarty Prezentowej oraz do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Internetowym empik.com, a także do przyjmowania do realizacji Karty Prezentowej Empik w Sklepie Internetowym empik.com. Przekazanie Nabywcy Karty Prezentowej Empik może być dokonane wyłącznie w Salonach Empik, natomiast przekazanie Ekarty Prezentowej może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego empik.com. Nabywcą Ekarty Prezentowej może być wyłącznie klient biznesowy (Ekarty Prezentowe nie są sprzedawane klientom indywidualnym).

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej. Zapłata za Kartę Prezentową Empik w Salonie może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej. Zapłata za Ekartę Prezentową może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego.

3. Karty Prezentowej Empik oraz Ekarty Prezentowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej.

4. Karta Prezentowa Empik może być użyta w Salonach oraz na stronie Sklepu Internetowego empik.com. W przypadku zapłaty Kartą Prezentową Empik na stronie Sklepu Internetowego empik.com Karta Prezentowa Empik musi posiadać kod zdrapkę na rewersie.

5. Ekarta Prezentowa może być użyta w Sklepie Internetowym empik.com przy wyborze sposobu płatności - płatność z góry.

6. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa (w tym środki zapisane na „Twoich środkach”) nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.

7. Karta Prezentowa Empik lub Ekarta Prezentowa może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi aktywną Kartę Prezentową Empik w Salonie lub każdego zarejestrowanego Użytkownika, który dokona zakupu produktów lub usług za pomocą Ekarty Prezentowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego empik.com. Pierwsze użycie Ekarty Prezentowej w Sklepie Internetowym empik.com powoduje zapisanie środków znajdujących się na Karcie Prezentowej na „Twoich środkach” w ramach konta osoby, która jej użyła.

8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Prezentową Empik lub Ekartą Prezentową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.

9. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa są ważne i aktywne przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od daty ich zakupu.


10. Z zastrzeżeniem pkt. III 6 upływ terminu ważności Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej uniemożliwia korzystanie z niej oraz ponowne jej doładowywanie.

 II. Zasady korzystania

1. Wydawca 1 przyjmuje do realizacji w Salonach wyłącznie aktywne Karty Prezentowe Empik, nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.

2. Przy realizacji Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej.

3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług gotówką, drugą Kartą Prezentową Empik albo kartą płatniczą, gdy wartość nabywanego produktu lub usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej Empik.
Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów lub usług kartą płatniczą, przelewem bądź punktami PAYBACK, gdy wartość nabywanych produktów lub usług jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Ekarty Prezentowej.

4. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Prezentową wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty Prezentowej lub do upływu terminu ważności Karty Prezentowej. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności Karty Prezentowej,

b) braku środków na Karcie Prezentowej.

III. Rodzaje, aktywacja i doładowywanie

1. Karty Prezentowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.

2. Aktywacja Karty Prezentowej Empik następuje z momentem zakupu Karty Prezentowej Empik przez nabywcę.

3. Aktywacja Ekarty Prezentowej następuje tylko i wyłącznie w Sklepie Internetowym empik.com z momentem zakupu karty przez Nabywcę.

4. Karta Prezentowa Empik lub Ekarta Prezentowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie jest możliwe jej ponowne doładowanie.

5. Doładowania Karty Prezentowej Empik można dokonać wyłącznie bezpośrednio w Salonie Empik pod warunkiem, że karta nadal jest aktywna. Doładowanie Ekarty Prezentowej jest możliwe poprzez zasilenie „Twoich środków” jakimikolwiek środkami pieniężnymi.

6. Każdorazowe doładowanie Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej skutkuje przedłużeniem jej ważności o 12 (dwanaście) miesięcy od daty doładowania.

IV. Rozliczenia i reklamacje

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Prezentowej Empik. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Salonie Wydawcy lub w Sklepie Internetowym http://www.empik.com/karty-prezentowe/saldo/ekarta.

2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Ekarty Prezentowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Sklepie Internetowym empik.com.

3. Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Kart Prezentowych Empik oraz Ekart Prezentowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

4. Reklamacje dotyczące Karty Prezentowej Empik mogą być składane na piśmie bezpośrednio w Salonach w godzinach ich otwarcia lub przesłane na piśmie na adres biura Wydawcy 1 z dopiskiem „Karta Prezentowa Empik – reklamacja”, zaś reklamacje dotyczące Ekarty Prezentowej mogą być przesyłane na piśmie na adres Wydawcy 2 z dopiskiem „Ekarta Prezentowa – reklamacja”.

V. Postanowienia końcowe

1. Nabycie Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej przez Użytkownika niebędącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

2. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa są formą bonu towarowego.

3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.empik.com oraz w Salonach. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

4. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego empik.com, dostępnym na stronie internetowej www.empik.com/regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 3
Zasady przyznawania punktów PAYBACK w Sklepie internetowym empik.com


Słowniczek
PAYBACK – Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59 - organizator Programu Bonusowego PAYBACK.
Regulamin PAYBACK – Regulamin – Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK – dostępny pod adresem: http://www2.payback.pl/regulamin.
Punkty PAYBACK – punkty podstawowe lub promocyjne naliczane Klientowi po sfinalizowaniu zamówienia przez PAYBACK.
Punkty podstawowe – punkty, które będą naliczane po wprowadzeniu przez Klienta numeru Karty PAYBACK.
Punty promocyjne – dodatkowe punkty, które będą naliczane po spełnieniu warunków określonych w danej promocji. Uzyskanie punktów może wymagać wprowadzenia dodatkowego kodu.
Punkty zablokowane – to punkty, z których Klient nie może korzystać tzn. nie może ich wymienić na nagrody.

§ 1 Sposób naliczania punktów PAYBACK i miejsce wprowadzania punktów

1. Za każde wydane przez Klienta posiadającego kartę PAYBACK 3 PLN (trzy złote) w Sklepie Internetowym empik.com, Klient otrzyma 1 (jeden) Punkt PAYBACK.

2. Punkty PAYBACK są przyznawane wyłącznie od ceny produktów zamówionych w Sklepie Internetowym empik.com lub w Punkcie Info w salonie Empik. Przy przyznawaniu Punktów PAYBACK nie są uwzględniane koszty związane z dostawą zamówień.

3. Aby uzyskać Punkty PAYBACK numer karty PAYBACK należy:

a) Wpisać w zakładce „PAYBACK” w ramach Twojego konta. W takim przypadku Punkty PAYBACK będą automatycznie przyznawane za wszystkie zakupy w ramach Sklepu Internetowego empik.com, za które te Punkty PAYBACK są przyznawane, dokonane z konta, do którego karta została przypisana,

b) wpisać podczas składania zamówienia bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego empik.com na stronie, na której potwierdza się złożenie zamówienia,

c) podać pracownikowi Salonu Empik lub pracownikowi Centrum Wsparcia Klienta, za pośrednictwem którego zamówienie jest składane (dotyczy tylko zamówień, które będą realizowane przez Sklep Internetowy empik.com).

4. W przypadku:

a) niewpisania numeru karty PAYBACK na stronie Sklepu Internetowego empik.com lub wpisania błędnego numeru karty PAYBACK;

b) niepodania numeru karty PAYBACK pracownikowi Salonu Empik lub pracownikowi Centrum Wsparcia Klienta podczas składania zamówienia lub podania błędnego numeru;

Punkty PAYBACK nie zostaną naliczone.

1. W przypadku niewpisania kodu z kuponu promocyjnego lub wpisania błędnego kodu dodatkowe Punkty promocyjne nie będą naliczane. Wprowadzenie kodu z kuponu promocyjnego jest możliwe tylko w przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym empik.com.

2. W przypadku promocji niewymagających wprowadzenia kodu promocyjnego Punkty promocyjne będą przyznane zarówno od wartości zamówień składanych w Punkcie Info w salonie Empik, jak i zamówień składanych w Sklepie Internetowym empik.com. W przypadku promocji wymagających wprowadzenia kodu promocyjnego Punkty promocyjne będą przyznane wyłącznie od wartości zamówień składanych w Sklepie Internetowym empik.com.

3. Punkty PAYBACK będą naliczone tylko do tej części zamówienia, która zostanie zrealizowana i sfinalizowana. Punkty PAYBACK nie będą naliczone do części anulowanej zamówienia (niezależnie od przyczyny anulowania) lub części zamówienia zwróconej przez Klienta. Punkty PAYBACK nie będą naliczone również w razie odstąpienia od umowy.

4. Punkty promocyjne będą naliczone pod warunkiem, że sfinalizowana część zamówienia będzie spełniała warunki, od których uzależnione jest przyznanie Punktów promocyjnych.

§ 2 Czas naliczania punktów

1. Punkty PAYBACK będą naliczane w momencie sfinalizowania zamówienia przez Klienta, czyli:

a) Opłacenia i odebrania z punktu odbioru zamówień np. w Salonie Empik;

b) Opłacenia i odebrania od kuriera lub z Poczty Polskiej;

c) Zrealizowania, czyli pobrania w przypadku produktów elektronicznych (np. Ebooki).

2.Punkty PAYBACK będą naliczone w ciągu 72 godzin od momentu spełnienia jednego z warunków z określonych w ust. 1 powyżej i odbioru ostatniej zrealizowanej części zamówienia.

3. Przyznane Punkty PAYBACK będą zablokowane na 45 dni. Począwszy od 46 dnia od przyznania Punktów PAYBACK Klient może wymienić Punkty PAYBACK na nagrody.

§ 3 Cofnięcie punktów

1. Punkty PAYBACK będą wycofane, gdy:

a) Klient odstąpi od umowy;

b) Zostanie uznana reklamacja Klienta przez Spółkę i nastąpi zwrot Klientowi ceny nabycia zakupionego produktu w związku z brakiem możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany go na nowy.

2. Punkty promocyjne nie będą naliczone w przypadku gdy po modyfikacji lub anulowaniu części zamówienia, zamówienie nie będzie spełniało warunków koniecznych do skorzystania z promocji;

3. W przypadku cofnięcia Punktów PAYBACK informacja o tym będzie widoczna na koncie Klienta po zalogowaniu się na stronie PAYBACK w zakładce „Moje Konto”.

§ 4 Informacja o liczbie punktów

1. Podczas składania zamówienia po wpisaniu numeru karty bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego empik.com zostanie wyświetlona informacja o liczbie Punktów PAYBACK, które zostaną przyznane Klientowi po sfinalizowaniu zamówienia.

2. W przypadku składania zamówienia w Punkcie Info w Salonie Empik za pośrednictwem pracownika Salonu Empik nie będzie można uzyskać informacji o liczbie punktów PAYBACK, które zostaną przyznane po sfinalizowaniu zamówienia.

3. Klient ma możliwość sprawdzenia liczbie otrzymanych punktów PAYBACK po zalogowaniu się na stronie www.PAYBACK.pl w zakładce „Stan Konta” po sfinalizowaniu zamówienia.

§ 5 Reklamacje

1. W przypadku gdy Klient stwierdzi, że Punkty PAYBACK nie zostały mu prawidłowo naliczone, może zgłosić reklamację do PAYBACK:


• Listownie na adres:
Dział Obsługi Klienta PAYBACK
Ulica Mszczonowska 36
96-200 Rawa Mazowiecka
• mailowo: bok@payback.pl
• telefonicznie: 801 044 440 (koszt zgodny z taryfą operatora)
• Dział Obsługi Klienta PAYBACK pracuje od poniedziałku do soboty, w godzinach: 8-19.

Zgłaszając reklamację Klient musi dostarczyć:

a) w przypadku odbioru zamówień w Salonie Empik lub dostarczanych za pomocą kuriera, lub Poczty:

 • Numer zamówienia/wysyłki;
  • Dowód zakupu;
  • Dowód dokonania zapłaty za zamówienie;
  • Opis przyczyny reklamacji;
  • Informację o kwocie brutto zakupionych produktów.

b) w przypadku produktów elektronicznych (np. Ebooki):
• Numer zamówienia;
• Opis przyczyny reklamacji;
• Informację o kwocie brutto zakupionej usługi.

 2. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni, licząc od dnia dostarczenia dokumentów określonych w ust. 2.

Reklamacje będą rozpatrywane negatywnie w przypadku:

a) Braku wprowadzenia podczas składania zamówienia numeru karty PAYBACK, jeżeli wyłączną przyczyną reklamacji jest zawinione niewprowadzenie numeru karty PAYBACK przez Klienta;

b) Braku wprowadzenia podczas składania zamówienia kodu z kuponu promocyjnego, jeżeli wyłączną przyczyną reklamacji jest zawinione niewprowadzenie kodu z kuponu promocyjnego;

c) Zgłoszenia braku naliczenia Punktów PAYBACK do zamówienia, które w całości lub części zostało anulowane (niezależnie od przyczyny anulowania);

d) Zgłoszenia braku naliczenia Punktów PAYBACK do zamówienia, które w całości lub części nie zostało odebrane przez Klienta lub z którego Klient zrezygnował (odstąpił od umowy).

3. Centrum Wsparcia Klienta:

a) nie udziela informacji na temat liczby przyznanych Punktów PAYBACK (taka informacja jest dostępna na stronie www.payback.pl);

b) udziela informacji na temat statusów zamówień oraz informacji, czy podczas składania danego zamówienia został wpisany numer karty PAYBACK.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. O zmianie niniejszych Zasad z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych klienci zostaną poinformowani w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich wprowadzenia na stronie Sklepu Internetowego empik.com. Zmiana Zasad nie wpływa na uprawnienia nabyte przed ich wejściem w życie.

2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Zasad.

3. Korzystanie z karty PAYBACK oraz kodów kuponowych, promocji organizowanych przez PAYBACK oznacza akceptację niniejszych Zasad oraz Regulaminu PAYBACK.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu PAYBACK.

5. Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 3 września 2013 roku.

Załącznik nr 4.

Zasady sprzedaży Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym empik.com

§ 1 Sposób składania zamówienia

1. Warunkiem zakupu Muzyki mp3 jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie Internetowym empik.com

2. W przypadku zakupu Muzyki mp3, która po zakupie zapisywana jest na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego empik.com (zakładka „eBiblioteka”), Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Ze względu na funkcjonalność Sklepu Internetowego empik.com wypełnienie formularza jest konieczne do realizacji zamówienia, jednakże Klient może wypełnić formularz dowolnym ciągiem znaków.

3. W przypadku zamówienia jednocześnie Muzyki mp3 i produktu innego rodzaju zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Muzyki mp3 oraz zamówienie dotyczące produktów innego rodzaju. Każde zamówienie zostanie zrealizowane oddzielnie.

4. Muzyka mp3 sprzedawana jest tylko na terenie Polski. Na stronie Empik.com ma miejsce weryfikacja geolokalizacyjna. Spółka sprawdza z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Klient składa zamówienie. W przypadku, w którym w danej lokalizacji sprzedaż danego produktu jest zabroniona, Klient nie będzie mógł złożyć zamówienia na dany produkt i zostanie mu wyświetlony odpowiedni komunikat. Informacje dodatkowe dotyczące geolokalizacji są zamieszczone na stronie Empik.com w sekcji „POMOC”.

5. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Muzyki mp3 może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

§ 2 Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienie zawierające Muzykę mp3 zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Spółkę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia dokonania płatności.

2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Spółka prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:

a) potwierdzenie otrzymania płatności; oraz

b) informacje odnośnie umieszczenia zakupionego produktu z kategorii Muzyka mp3 w zakładce „Twoje konto” w części „eBiblioteka”. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku, dokonania przez Klienta płatności za takie zamówienie, Spółka dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 Regulaminu.

3. Produkty Muzyka mp3 nie są obsługiwane przez Infopunkt Empik.

§ 3 Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Muzyki mp3 ze Sklepu Internetowego empik.com. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 4 Zasady korzystania z Muzyki mp3

1. Zakupiona i opłacona Muzyka mp3 będzie dostępna dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym empik.com w zakładce „Twoje konto” w części „eBiblioteka”. Maksymalna ilość pobrań zakupionego produktu Muzyka mp3 to 5 (pięć) razy.

2. W celu pobrania Muzyki mp3 należy kliknąć przycisk „Pobierz” znajdujący się przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie mp3 lub zip.

3. W ofercie znajdują się Albumy mp3, które zawierają Utwory mp3 niedostępne do zakupu pojedynczo.

4. Produkt z kategorii Muzyka mp3 może się różnić od produktu w wersji tradycyjnej (CD, DVD, Vinyl, Blue Ray).

5. W przypadku wygaśnięcia licencji dystrybutora na dalszą sprzedaż produktu zostanie on wycofany ze sprzedaży usunięty z „eBiblioteki” w zakładce „Twoje konto” bez możliwości dalszego pobierania. W związku z powyższym zaleca się zapisywanie zakupionej Muzyki mp3 na nośniku pamięci Klienta. Spółka nie świadczy usługi przechowywania Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym empik.com, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Muzyki mp3 na nośniku pamięci Klienta.

6. Muzyka mp3 jest sprzedawana wyłącznie w formacie do odsłuchu mp3 w jakości nie gorszej niż 128 kbps, 44,1 kHz oraz nie jest chroniona systemem DRM. Kupujący nie ma możliwości wyboru poziomu jakości.

7. Wszystkie produkty Muzyka mp3 oferowane przez Sklep Internetowy empik.com są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

8. Klient ma prawo korzystać z Muzyki mp3 wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać Muzyki mp3 innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

a) rozpowszechniania Muzyki mp3 lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;

b) utrwalania lub zwielokrotniania Muzyk mp3 w celu jej rozpowszechniania;

c) komercyjnego wykorzystywania Muzyki mp3 w jakikolwiek sposób.

10. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Muzyki mp3 w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

§ 5 Reklamacje

1. Klient może zgłosić reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

a) zakupiona Muzyka mp3 okaże się uszkodzona lub nie uruchamia się;

b) dokona zapłaty za Muzykę mp3 i w ciągu 2 (dwóch) godzin nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania zakupionego produktu.

2. Spółka ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. W przypadku sprzeczności z regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu.

Załącznik nr 5

Zasady sprzedaży Gier Cyfrowych w Sklepie Internetowym empik.com

§ 1 Sposób składania zamówienia

1. Warunkiem zakupu Gier Cyfrowych jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie Internetowym empik.com

2. W przypadku zakupu Gier Cyfrowych, które po zakupie zapisywane są na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego empik.com (zakładka „eBiblioteka”), Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Ze względu na funkcjonalność Sklepu Internetowego empik.com wypełnienie formularza jest konieczne do realizacji zamówienia, jednakże Klient może wypełnić formularz dowolnym ciągiem znaków.

3. W przypadku zamówienia jednocześnie Gry Cyfrowej i produktu innego rodzaju zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Gry Cyfrowej oraz zamówienie dotyczące produktów innego rodzaju. Każde zamówienie zostanie zrealizowane oddzielnie.

4. Gry Cyfrowe sprzedawane są tylko na terenie Polski. Na stronie Empik.com ma miejsce weryfikacja geolokalizacyjna. Spółka sprawdza z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Klient składa zamówienie. W przypadku, w którym w danej lokalizacji sprzedaż danego produktu jest zabroniona, Klient nie będzie mógł złożyć zamówienia na dany produkt i zostanie mu wyświetlony odpowiedni komunikat. Informacje dodatkowe dotyczące geolokalizacji są zamieszczone na stronie Empik.com w sekcji „POMOC”.

5. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Gry Cyfrowej może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

§ 2 Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienie zawierające Grę Cyfrową zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Spółkę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia dokonania płatności.

2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Spółka prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:

a) potwierdzenie otrzymania płatności; oraz

b) informacje odnośnie umieszczenia zakupionego produktu z kategorii Gra Cyfrowa w zakładce „Twoje konto” w części „eBiblioteka”. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku, dokonania przez Klienta płatności za takie zamówienie, Spółka dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 Regulaminu.

3. Produkty Gry Cyfrowe nie są obsługiwane przez Infopunkt Empik.

§ 3 Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Gry Cyfrowej ze Sklepu Internetowego empik.com. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 4 Zasady korzystania z Gier Cyfrowych

1. Zakupiona i opłacona Gra Cyfrowa będzie dostępna dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym empik.com w zakładce „Twoje konto” w części „eBiblioteka”.

2. W zakładce "Twoje gry cyfrowe" wyświetlana będzie lista wszystkich gier cyfrowych, które zostały zakupione.

3. W celu uruchomienia Gry Cyfrowej konieczne jest zainstalowanie specjalnego programu komputerowego tzw. downladera raz podanie właściwego kodu pozwalającego na uruchomienie gry.

4. W przypadku wygaśnięcia licencji dystrybutora na dalszą sprzedaż produktu zostanie on wycofany ze sprzedaży usunięty z „eBiblioteki” w zakładce „Twoje konto” bez możliwości dalszego pobierania. W związku z powyższym zaleca się zapisywanie zakupionej Gry Cyfrowej na nośniku pamięci Klienta. Spółka nie świadczy usługi przechowywania Gry Cyfrowej w Sklepie Internetowym empik.com, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Gry Cyfrowej na nośniku pamięci Klienta.

5. Wszystkie produkty Gier Cyfrowych oferowane przez Sklep Internetowy empik.com są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Klient ma prawo korzystać z Gier Cyfrowych wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać Gier Cyfrowych innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

a) rozpowszechniania Gier Cyfrowych;

b) utrwalania lub zwielokrotniania Gier Cyfrowych w celu jej rozpowszechniania;

c) komercyjnego wykorzystywania Gier Cyfrowych w jakikolwiek sposób.

8. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Gier Cyfrowych w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

§ 5 Reklamacje

1. Klient może zgłosić reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

a) zakupiona Gra Cyfrowa okaże się uszkodzona lub nie uruchamia się;

b) dokona zapłaty za Grę Cyfrową i w ciągu 2 (dwóch) godzin nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania zakupionego produktu.

2. Spółka ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. W przypadku sprzeczności z regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje.