Przewodnik do kart pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym