W matni 1946 r. Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–1946. Tom 9