Operacja Market Garden 1944 r. Wojenna Odyseja Antka Srebrnego. Tom 6