Szczury Tobruku 1941 r. Wojenna Odyseja Antka Srebrnego 1939–1945. Tom 3