Osoba niepoczytalna a prawnokarna norma funkcjonowania