Rzeczy, których nie wyrzuciłem (okładka twarda)

Wszystkie formaty i wydania (4): Cena:

Potrzebujesz pomocy w zamówieniu?

Zadzwoń

Dostępny w salonie empik

Dodaj do listy Moja biblioteka

Masz już ten produkt? Dodaj go do Biblioteki i podziel się jej zawartością ze znajomymi.

Może Cię zainteresować

Co zostaje po śmierci bliskiej osoby? Przedmioty, wspomnienia, urywki zdań?  Narrator porządkuje książki i rzeczy pozostawione przez zmarłą matkę. Jednocześnie rekonstruuje jej obraz – mocnej kobiety, która w peerelowskiej, a potem kapitalistycznej rzeczywistości umiała żyć wedle własnych zasad.  Wyczulona na słowa, nie pozwalała sobą manipulować, w codziennej walce o szacunek – nie poddawała się. Była trudna. Była odważna.

"W tej książce nie ma sentymentalizmu – matka go nie znosiła – są za to czułość, uśmiech i próba zrozumienia losu najbliższej osoby. Jest też opowieść o tym, jak zaczyna odchodzić pierwsze powojenne pokolenie, któremu obiecywano piękne życie."
Marcin Wicha

ksiazka


Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Tytuł: Rzeczy, których nie wyrzuciłem
Autor: Wicha Marcin
Wydawnictwo: Karakter
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 198
Numer wydania: I
Data premiery: 2017-05-10
Rok wydania: 2017
Forma: książka
Wymiary produktu [mm]: 20 x 127 x 211
Indeks: 21147432
 
średnia 3,8
5
19
4
15
3
9
2
4
1
4
Oceń:
W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.
20 recenzji
4/5
28-02-2020 o godz 19:44 Jeannette SŁaby dodał recenzję:
Nie potrafimy rozmawiać o śmierci najbliższych. Nie umiemy też wesprzeć tych, którzy takiej straty doświadczają. To paradoks, bo zewsząd otaczają nas media, które wciąż licytują się w mówieniu o kolejnych wypadkach czy katastrofach. Śmierc jest więc medialnia i dotyczy innych. Marcin Wicha zrobił zatem coś, co dla wielu byłoby nie do pomyślenia - uczynił ze śmierci matki sprawę publiczną. Czy powiedzenie głośno o tym, jak boli porządkowanie rzeczy, które jeszcze niedawno nasz bliski trzymał w ręku, spowoduje, że ból będzie mniejszy? Czy decyzja, co wyrzucić, a co pozostawić przybliża nas do zrozumienia własnej przemijalności? Książka "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" nic nam nie podpowie, nie nauczy i nie przygotuje na stratę, ale jest ciekawą próbą pokazania, jak poradzić sobie z odejściem. Bo rozmowa o przedmiotach, które z jakiego powodu narrator pozostawił, jest rozmową zastępczą, jest kompensacją rozmowy o uczuciach, tęsknocie, śmierci.
Czy ta recenzja była przydatna? 0 0
5/5
15-11-2019 o godz 09:59 wiktoriamalicka dodał recenzję:
świetna i poruszająca książka opisująca zmaganie się autora ze śmiercią bliskiej osoby poprzez analizę jej rzeczy i przywołanie wspólnych wspomnień.
Czy ta recenzja była przydatna? 0 0
4/5
18-06-2019 o godz 09:42 Anonim dodał recenzję:
Dobre ale nie nadzwyczajne. Warto przeczytać szczególnie jesli ma sie starsze osoby w rodzinie.
Czy ta recenzja była przydatna? 0 0
5/5
31-05-2019 o godz 09:20 Maciej dodał recenzję:
Autor zawarła dużo informacji na temat swojej zmarłej matki. Informacje w książce przedstawione są w przystępnej formie. Dużo drobnych szczegółów opisujących czytelnikowi, życie swojej matki.
Czy ta recenzja była przydatna? 0 0
14-04-2019 o godz 09:11 Hanna Krzywdzińska dodał recenzję:
Nie mogłam dojść do siebie po przeczytaniu tej pozycji.
Czy ta recenzja była przydatna? 0 0
5/5
07-03-2019 o godz 01:07 Anonim dodał recenzję:
Książkę Wichy odbieram jako bardzo osobiste, intymne wyznanie. Jej lektura nie pozostała we mnie bez echa. Jej bazą jest nostalgia, narrator często wraca wspomnieniami do przeszłości. Nie jest to jednak nostalgia przytłaczająca czy kiczowata. Przełamuje ją humor i dystans do siebie i świata. Żadne słowo w tej książce nie jest niepotrzebne, autor jest bardzo świadomy kompozycji.
Czy ta recenzja była przydatna? 0 0
5/5
07-03-2019 o godz 01:07 Anonim dodał recenzję:
Książkę Wichy odbieram jako bardzo osobiste, intymne wyznanie. Jej lektura nie pozostała we mnie bez echa. Jej bazą jest nostalgia, narrator często wraca wspomnieniami do przeszłości. Nie jest to jednak nostalgia przytłaczająca czy kiczowata. Przełamuje ją humor i dystans do siebie i świata. Żadne słowo w tej książce nie jest niepotrzebne, autor jest bardzo świadomy kompozycji.
Czy ta recenzja była przydatna? 0 0
4/5
13-02-2019 o godz 23:53 Anonim dodał recenzję:
spodziewałam się zupełnie innej treści, ale ksiazka w miare ok 3,5/5
Czy ta recenzja była przydatna? 0 0
5/5
07-02-2019 o godz 12:57 Anonim dodał recenzję:
Bardzo dobra cena w porównaniu z cenami na rynku. Bardzo szybka dostawa. PS. Czas na następną książkę.
Czy ta recenzja była przydatna? 0 0
17-01-2019 o godz 22:51 Anonim dodał recenzję:
Pouczająca ciepła chwilami wzruszająca a chwilami zabawna. Wysoki poziom empatii i sympatii dla rodziców . Dobrze się czyta. Polecam
Czy ta recenzja była przydatna? 0 0
29-12-2018 o godz 14:54 bogdanc36 dodał recenzję:
Wciąga i daje do myślenia. Dla mnie jedna z lepszych pozycji w ostatnim czasie. Wartościowa. Trudno opisać o czym - może o życiu?
Czy ta recenzja była przydatna? 0 0
29-11-2018 o godz 08:59 Alicja dodał recenzję:
Bardzo mądra, dobrze napisana książka
Czy ta recenzja była przydatna? 0 0
5/5
24-11-2018 o godz 09:14 graza dodał recenzję:
Uwaga ! Konieczne wspomaganie się chusteczką przy lekturze tej książki. Fantastyczna, urokliwa , czasami dowcipna i bardzo wzruszająca opowieść o odchodzeniu najbliższych . Bardzo polecam!!
Czy ta recenzja była przydatna? 0 0
5/5
22-11-2018 o godz 10:02 Magdalena Turska dodał recenzję:
Piękny, piękny język. Słowa rozlewają się po umyśle czytelnika jak ciasto biszkoptowe po formie do pieczenia. Akcji jak u Dżejmsa Bonda oczywiście nie ma, bo to esej, ale ta książka po prostu sprawia przyjemność.
Czy ta recenzja była przydatna? 0 0
5/5
30-10-2018 o godz 21:38 joanna pawlak dodał recenzję:
„Rze­czy, któ­rych nie wy­rzu­ci­łem” to for­ma li­te­rac­kie­go po­że­gna­nia au­to­ra z mat­ką. Mar­cin Wi­cha wcho­dzi do miesz­ka­nia swo­jej mat­ki, aby upo­rząd­ko­wać rze­czy, któ­re po niej po­zo­stał. „ I przedmio­ty już wie­dzia­ły. Czu­ły, że wkrót­ce bę­dą prze­su­wa­ne. Prze­kła­da­ne w nie­wła­ści­wie miej­sca. Do­ty­ka­ne cu­dzy­mi rę­ka­mi. Bę­dą się ku­rzyć. Bę­dą się roz­bi­jać. Pę­kać. Ła­mać pod ob­cym do­ty­kiem. [...] Ale przedmio­ty szy­ko­wa­ły się do wal­ki. Za­mie­rza­ły sta­wić opór. Mo­ja mat­ka szy­ko­wa­ła się do wal­ki. - Co z tym wszyst­kim zro­bisz? Wie­le osób sta­wia to py­ta­nie. Nie znik­nie­my bez śla­du. Au­tor snu­je opo­wieść o mat­ce na pod­sta­wie rze­czy, któ­re ja ota­cza­ły. Jest to jed­nak hi­sto­ria opo­wie­dzia­na bez nadmier­ne­go gra­nia emo­cja­mi czy­tel­ni­ka. Na­pi­sa­na ję­zy­kiem przy­stęp­nym i zro­zu­mia­łym dla każ­de­go. Z tych krót­kich opo­wia­stek sy­na wy­ła­nia się por­tret mat­ki – ko­bie­ty zło­żo­nej z wie­lu warstw i po­sia­da­ją­cej co naj­mniej kil­ka twa­rzy. Jed­nak mam wra­że­nie, że ten obraz, to obraz nie­skoń­czo­ny. Bo czy na­praw­dę ma­my pra­wo opi­sy­wać lu­dzi za po­mo­cą słów wkła­da­jąc ich tym spo­so­bem w ja­kieś sztyw­no okre­ślo­ne ra­my? Czło­wiek jest prze­cież zbio­rem py­tań otwar­tych, peł­nych sprzecz­no­ści i nie­do­po­wie­dzeń. „Kie­dyś są­dzi­łem, że lu­dzi pa­mię­ta­my, do­pó­ki mo­że­my ich opi­sać. Te­raz my­ślę, że jest od­wrot­nie: są z na­mi, do­pó­ki nie umie­my te­go zro­bić. Do­pie­ro mar­twych lu­dzi ma­my na wła­sność, zre­du­ko­wa­nych do ja­kie­goś obraz­ka czy kil­ku zdań. Po­sta­ci w tle. Te­raz już wia­do­mo - by­li ta­cy al­bo śma­cy. Te­raz mo­że­my pod­su­mo­wać tę szar­pa­ni­nę. Roz­plą­tać nie­kon­se­kwen­cje. Po­sta­wić krop­kę. Wpi­sać wy­nik. ” „Rze­czy, któ­rych nie wy­rzu­ci­łem” uka­zu­je tak­że sy­tu­acje spo­łecz­no­eko­no­micz­ną w Pol­sce po­cząw­szy od za­koń­cze­nia II woj­ny świa­to­wej, aż do cza­sów nam współ­cze­snych. Bar­dzo waż­ne miej­sce w tej opo­wie­ści zaj­mu­je rów­nież sy­tu­acja lu­dzi ma­ją­cych ży­dow­skie ko­rze­nie po wy­da­rze­niach „mar­ca 68” Pod­su­mo­wu­jąc Mar­cin Wi­cha w swo­jej naj­now­szej książ­ce po­ru­sza te­mat prze­mi­ja­nia, pró­bu­je zmie­rzyć się z tym co zo­sta­ło w je­go świe­cie po oso­bach, mu naj­bliż­szych, któ­re spo­wo­do­wa­ły, że jest tym kim jest. Zde­cy­do­wa­nie po­le­cam lek­tu­rę tej książ­ki.
Czy ta recenzja była przydatna? 1 0
26-10-2018 o godz 00:05 ulam dodał recenzję:
Książka Marcina Wichy „Rzeczy, których nie wyrzuciłem” jest książką niezwykłą. Młody autor – rocznik 1972 – podejmuje się rzeczy niezwykłej, jakkolwiek tytuł na to nie wskazuje. Rzeczy, których tytuł dotyczy - to pewnego „rachunku sumienia” po stracie osoby - najważniejszej w życiu każdego człowieka – matki. Nie jest przypadkiem, że na końcu książki autor umieścił spis książek, które Mu zostały po Jej śmierci. A więc czy to „rzecz o rzeczach”? Nie mogę nie zacytować pierwszych zdań z tej wyjątkowej książki: „To jest historia o rzeczach. I jeszcze o gadaniu. Czyli - o słowach i przedmiotach. Jest to także książka o mojej matce, i z tego powodu nie będzie zbyt wesoła.” Matka autora miała kiedyś powiedzieć: „Nie wszystko w życiu da się zamienić na śmieszne historyjki”. Ta książka nie jest „śmieszna” na pewno, wręcz odwrotnie. Brak nam ciągle nowych książek – książek mądrych, które nam pomagają odpowiadać na fundamentalne pytania, które też te pytania prowokują, ta jest książka jest na pewną taką. Po tej lekturze pozostaniemy z co najmniej kilkoma z pytań – w tym pytaniami o nasze relacje z najbliższymi. Nie jest przypadkiem, że autor był laureatem „Paszportu POLITYKI” w 2017 roku, a w tym - 2018-tym – książka otrzymała Nagrodę Literacką „NIKE” jako najlepsza książka roku, nagrodę przyznawaną co roku w październiku za książkę z roku poprzedniego. Gdy wspomnieć, że od 1997 roku nagrodę tę otrzymywały książki takich autorów, jak Czesław Miłosz, Jerzy Pilch, dwukrotnie Wiesław Myśliwski, Stanisław Barańczak, Olga Tokarczuk czy Andrzej Stasiuk, można bez wielkich słów polecić gorąco tę pozycję – niezwykłą w swoim rodzaju.
Czy ta recenzja była przydatna? 0 0
10-07-2018 o godz 15:44 Ela Pszeniczna dodał recenzję:
Polecam bardzo, jeśli ktoś lubi analizować relacje międzyludzkie. Książka napisana prostym a jakże trafiającym do czytelnika językiem. Daje do myślenia co pozostanie po nas kiedy umrzemy..i jakie emocje towarzysza tym dla których byliśmy ważni.
Czy ta recenzja była przydatna? 1 1
3/5
09-07-2018 o godz 14:55 nieperfekcyjnie.pl dodał recenzję:
http://www.nieperfekcyjnie.pl/2018/07/krotko-i-na-temat-6-caa-w-fiokach_9.html Doceniam styl, jakim posługuje się Marcin Wicha - w jego wykonaniu mogłabym czytać nawet najnudniejszą książkę, a i tak płynęłabym przez nią. Widać, że jest to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Sam pomysł na zachowanie wspomnień o swojej rodzicielce - także na duży plus. Niestety czegoś mi tu zabrakło, oczekiwałam więcej po tak nagradzanej lekturze. Możliwe, że gdybym miała kilkanaście lat więcej, to bardziej trafiłby do mnie opis czasów, w jakich żyła matka autora, jednak narodziny na samym początku lat 90-tych uniemożliwiły mi stuprocentowe zrozumienie pewnych sytuacji, które Wicha przedstawia w dość zaowalowany sposób, jasny jedynie dla bezpośrednio wtajemniczonych. Wątki polityczne jedynie mnie odrzucały, za to rozdziały o literaturze pochłonęły, co chyba nie zdziwi żadnego książkoholika.
Czy ta recenzja była przydatna? 3 0
17-02-2018 o godz 00:00 Sylwia Walkowska dodał recenzję:
Jest to pewnego rodzaju pożegnanie ze zmarłą matką. Osobie, która tak mocno dążyła do swoich celów. Przedstawia historię swojej matki na przykładzie książek, które mu pozostawiła po jego śmierci. Autor przesdstawia kwestie dosyć ważne w naszym życiu. Mało osób myśli o śmierci, a z drugiej strony jest to ludzka codzienność. Co każdy z nas by pozostawił po naszych bliskich? To właśnie w przedmiotach zaklęte są nasze wspomnienia. Biorąc do ręki nawet zwykłą książką, ta od razu staje sie niezwykłym wehikułem czasu przenoszącym nas w przeszłośc. W tej książce zawarte jest mnóstwo histori, oraz mnóstwo sentencji życiowe. Tak bardzo uniwersalne, że sprawdzą się w każdych czasach. Nie jest łatwa w odbiorze, warto do niej przysiąść.
Czy ta recenzja była przydatna? 1 2
1/5
19-01-2018 o godz 08:09 Dagmara dodał recenzję:
Jestem rozczarowana. Paszport polityki 2017 zachecił mnie do kupna tej pozycji. Wiecej się nie zasugeruję tą nagrodą.
Czy ta recenzja była przydatna? 2 4
Więcej recenzji

O autorze: Wicha Marcin

Wielka księga Klary Wicha Marcin
3.4/5
34,93 zł
49,90 zł
Łysol i Strusia Wicha Marcin
0/5
31,43 zł
44,90 zł

Zobacz także

Inne z tego wydawnictwa Babel. W dwadzieścia języków dookoła świata Dorren Gaston
4.3/5
38,99 zł
49,00 zł
premium 32,67 zł
Inne z tego wydawnictwa Języczni. Co język robi naszej głowie Ratajczak Jagoda
5/5
34,99 zł
39,00 zł
premium 33,24 zł
Inne z tego wydawnictwa Mężczyźni objaśniają mi świat Solnit Rebecca
4.6/5
33,99 zł
37,00 zł
premium 27,19 zł
Inne z tego wydawnictwa Pochwała cienia Junichiro Tanizaki
4.4/5
37,49 zł
42,00 zł
premium 29,99 zł
Inne z tego wydawnictwa Japonia utracona Kerr Alex
4.6/5
43,99 zł
49,00 zł
premium 35,19 zł
Inne z tego wydawnictwa Zapiski dla zabicia czasu Kenko
4.5/5
44,99 zł
48,99 zł
premium 42,74 zł
Inne z tego wydawnictwa Źle urodzone Springer Filip
4.5/5
55,99 zł
59,00 zł
premium 50,39 zł
Inne z tego wydawnictwa O fotografii Sontag Susan
4.7/5
44,99 zł
48,99 zł
premium 35,99 zł
Inne z tego wydawnictwa Nadzieja w mroku Solnit Rebecca
0/5
35,99 zł
39,00 zł
premium 28,79 zł
Inne z tego wydawnictwa Struktura iki Kuki Shuzo
5/5
40,49 zł
44,99 zł
premium 38,46 zł
Inne z tego wydawnictwa 13 pięter Springer Filip
0/5
34,49 zł
44,99 zł
premium
Inne z tego wydawnictwa Dusza człowieka w socjalizmie Wilde Oscar
4.3/5
28,49 zł
31,99 zł
premium 27,06 zł
Inne z tego wydawnictwa Język rzeczy Sudjic Deyan
5/5
42,49 zł
44,99 zł
premium 38,24 zł
Inne z tego wydawnictwa Fruwająca dusza Tawada Yoko
0/5
26,99 zł
35,00 zł
premium 25,64 zł
Inne z tego wydawnictwa Dizajn na co dzień Norman Don
4.5/5
52,99 zł
59,00 zł
premium 47,69 zł
Inne z tego wydawnictwa Syn Jezusa Johnson Denis
0/5
31,99 zł
35,00 zł
premium 30,39 zł
Inne z tego wydawnictwa Pełnia architektury Gropius Walter
4.2/5
40,49 zł
45,00 zł
premium 38,46 zł
Inne z tego wydawnictwa Deliryczny Nowy Jork Koolhaas Rem
4.1/5
64,99 zł
69,00 zł
premium 61,74 zł
Inne z tego wydawnictwa Przeciw interpretacji i inne eseje Sontag Susan
0/5
48,49 zł
54,00 zł
premium 46,06 zł
Inne z tego wydawnictwa B jak Bauhaus Sudjic Deyan
4.3/5
51,99 zł
55,00 zł
premium 46,79 zł
Inne z tego wydawnictwa Dom. Krótka historia idei Rybczyński Witold
5/5
46,49 zł
48,99 zł
premium 44,16 zł
Inne z tego wydawnictwa Depesze Herr Michael
0/5
43,99 zł
48,99 zł
premium
Inne z tego wydawnictwa Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory Sontag Susan
4/5
34,99 zł
39,00 zł
premium 27,99 zł
Inne z tego wydawnictwa Dom z dwiema wieżami Zaremba Bielawski Maciej
4/5
41,49 zł
44,99 zł
premium 33,19 zł
Inne z tego wydawnictwa Zapiski syna tego kraju Baldwin James
0/5
34,99 zł
39,00 zł
premium 33,24 zł

Opinie, uwagi, pytania

Jeśli masz pytania dotyczące sklepu empik.com odwiedź nasze strony pomocy.
Jeśli widzisz błąd lub chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie skorzystaj z formularza kontaktowego: zgłoszenie błędu / pytanie o produkt

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu obsługi Twojej wiadomości z formularza kontaktowego, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce prywatności.

Wybierz temat a następnie wypełnij dane formularza:

Pole Email jest wymagane

Pole imię i nazwisko jest wymagane

Pole Twoja wiadomość jest wymagane

pola wymagane

Jeśli chcesz skontaktować się z nami telefonicznie, skorzystaj z naszej infolini:

Centrum Wsparcia
Klienta
+48 22 462 72 50

+48 22 462 72 50

Czynne całą dobę

* z wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy

Ostatnio oglądane

Podobne do ostatnio oglądanego

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.