Plakat PYRAMID INTERNATIONAL, Eminem- Mugshot, 61x91 cm