Jurassic World, dinozaur, Stegozaur, Gigantyczny tropiciel, HLP24