Kendamil Premium Follow-On Milk 2, Mleko modyfikowane, 1Kg