Regulamin promocji PayPal w empik.com („Regulamin”)

 1. Promocja PayPal w empik.com („Promocja") organizowana jest przez EMPIK E-COMMERCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490483, NIP: 5213662673, o kapitale zakładowym w wysokości 163 499 000,00 zł („Organizator”) i dotyczy jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Organizatora w ramach Sklepu Internetowego empik.com, tj. PayPal – systemu pozwalającego na szybkie dokonywanie płatności. Do Promocji ma zastosowanie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na stronie https://www.empik.com/regulamin. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na stronie https://www.empik.com/regulamin.
 2. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy:
  • posiadają zarejestrowane konto w Sklepie Internetowym empik.com; oraz
  • w trakcie trwania Promocji zawrą z zarejestrowanego konta umowę sprzedaży towaru na kwotę nie niższą niż 70,00 zł w Sklepie Internetowym empik.com oraz po raz pierwszy dokonają płatności za pomocą PayPal w Sklepie Internetowym empik.com. („Uczestnicy”).
 3. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.
 4. Promocja trwa od dnia 15.05.2017 r. (od godz. 00:01) do 10.06.2017 r. (do godziny 23:59) - decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer Sklepu Internetowego empik.com lub do wyczerpania promocyjnej puli Ekart Prezentowych. Organizator poinformuje o wyczerpaniu promocyjnej puli Ekart Prezentowych na stronie www.empik.com.
 5. W ramach Promocji Uczestnik, który spełni warunki określone w pkt 2 Regulaminu, otrzyma od Organizatora na swoim koncie w Sklepie Internetowym empik.com Ekartę Prezentową o wartości 20,00 zł. Ekarta Prezentowa zostanie przekazana Uczestnikowi w ciągu 3 dni roboczych od dnia odebrania przez Uczestnika towarów objętych zamówieniem. Ekarta Prezentowa ważna jest przez 12 miesięcy od daty doładowania środków Uczestnika w Sklepie Internetowym empik.com. Uczestnik otrzyma e-mail informujący o ww. doładowaniu. Oznacza to, że w ramach niniejszej Promocji regulamin Sklepu Internetowego empik.com w zakresie ważności Ekarty Prezentowej zostaje wyłączony.
 6. Ekarta Prezentowa jest przyznawana Uczestnikowi jednorazowo w okresie trwania całej Promocji.
 7. W ramach Promocji zostanie przyznanych nie więcej niż 5000 (pięć tysięcy) sztuk Ekart Prezentowych, każda o wartości 20,00 PLN.
 8. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Ekarty Prezentowej.
 9. Organizator ma prawo nie wydać Uczestnikowi Promocji Ekarty Prezentowej w przypadku anulowania przez Uczestnika zamówienia lub nieodebrania towarów objętych zamówieniem. Promocja łączy się z innymi promocjami Sklepu Internetowego empik.com.
 10. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności za towary oferowane w Sklepie Internetowym empik.com z wykorzystaniem portfela płatniczego PayPal powinny być zgłaszane do Działu Obsługi Klienta PayPal, pod numerem telefonu dostępnym pod adresem https://www.paypal.com/pl/selfhelp/contact/call lub mailowo, za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://www.paypal.com/pl/selfhelp/contact/email
 11. Reklamacje dotyczące przebiegu lub sposobu przeprowadzenia Promocji można składać listownie na adres Organizatora - EMPIK E-COMMERCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected], z dopiskiem „Promocja PayPal w empik.com” nie później niż w terminie 21 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora). Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień związanych z nabytym towarem, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 12. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.), wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Promocji lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie postanowienia z regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na stronie http://www.empikcom.pl/regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
 14. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej empik.com.
Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.