mój empik

regulamin mój empik

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Mój Empik

(„Regulamin”)

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym pod nazwą Mój Empik, skierowanym do klientów Salonów Empik lub Portalu empik.com. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie.

Podstawowe pojęcia:

 1. Aplikacja Mobilna – aplikacja Portalu empik.com działająca pod nazwą „empik”, dostępna na urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych iOS i Android.
 2. Baza Danych – baza danych Uczestników Programu, zawierająca dane osobowe Uczestników zgromadzone na podstawie prawidłowo wypełnionych Formularzy Zgłoszeniowych lub Elektronicznych Formularzy Zgłoszeniowych.
 3. Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy – Formularz Zgłoszeniowy dostępny w formie elektronicznej na Portalu empik.com lub w Aplikacji Mobilnej.
 4. Formularz Zgłoszeniowy – zgłoszenie przystąpienia do Programu wg określonego przez Organizatora wzoru, dostępnego w Salonie Empik. Po wypełnieniu niezbędnych danych osobowych i udzieleniu zgody na przetwarzanie tych danych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz złożeniu własnoręcznego podpisu stanowić będzie zgłoszenie uczestnictwa w Programie. W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Karta – karta plastikowa wydawana Uczestnikowi przez Organizatora zgodnie z Regulaminem, identyfikowana przez numer umieszczony na Karcie (kod kreskowy EAN-13).
 6. Karta Uczestnika – Karta lub Karta Wirtualna.
 7. Karta Wirtualna – numer EAN-13, który otrzymuje Uczestnik po zapisaniu się do Programu poprzez Portal empik.com lub Aplikację Mobilną. Nie ma konieczności wymiany Karty Wirtualnej na Kartę plastikową w Salonie Empik. Kartę Wirtualną można okazać podczas transakcji w Salonie Empik za pomocą telefonu lub innego urządzenia elektronicznego pozwalającego na sczytanie kodu kreskowego EAN-13 przy kasie.
 8. Konto – konto utworzone w Portalu empik.com lub poprzez Aplikację Mobilną, które wymaga podania imienia i nazwiska lub nicka oraz adresu e-mail. Do Konta może być przypisana Karta Wirtualna lub Karty wydane Uczestnikowi.
 9. Kupon – kupon w formie papierowej lub elektronicznej upoważniający do zakupu ze zniżką w Salonach Empik, w Portalu empik.com lub Aplikacji Mobilnej. W rozumieniu Organizatora Kuponami są: kupony tradycyjne, w formie papierowej, drukowane przez kasy; kupony elektroniczne wymagające aktywacji na Portalu empik.com lub w Aplikacji Mobilnej; oferty automatycznie przypisane do Konta Uczestnika. Warunkiem zadziałania kuponu papierowego jest okazanie go i zeskanowanie wraz z kartą Uczestnika w kasie przez pracownika Salonu Empik. Warunkiem zadziałania kuponu elektronicznego jest jego aktywacja na Koncie Uczestnika.
 10. Organizator – Empik S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, 00-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, kapitał zakładowy w wysokości 275 388 578,00 zł opłacony w całości („Empik”)
 11. Portal empik.com – prowadzony przez Empik sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową empik.com.
 12. Program – program lojalnościowy Mój Empik organizowany przez Organizatora.
 13. Regulamin Portalu empik.com – regulamin określający zasady korzystania z Portalu empik.com, zasady składania zamówień na produkty dostępne na Portalu empik.com, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Dostępny na Portalu empik.com oraz w Aplikacji Mobilnej.
 14. Salon Empik – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Empik lub przez osoby związane z Empik umowami o współpracy.
 15. Uczestnik – osoba zamieszkująca terytorium Polski, pełnoletnia, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, która skończyła co najmniej 13 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 1. WSTĘP
  1. Program jest programem lojalnościowym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. W ramach Programu, w zamian za dokonane w Salonach Empik lub na Portalu empik.com lub w Aplikacji Mobilnej zakupy, Uczestnikowi przyznawane są określone korzyści związane z działalnością Organizatora.
  3. Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestnika od chwili jego ogłoszenia.
  4. Program obowiązuje na czas nieokreślony.
 2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU
  1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem oraz dokonać jednej z poniższych czynności:
   1. wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, następnie podpisać go i złożyć w Salonie Empik pracownikowi przy kasie;
   2. wypełnić Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy w Portalu empik.com;
   3. wypełnić Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy w Aplikacji Mobilnej.
  2. Egzemplarze Formularza Zgłoszeniowego dostępne są we wszystkich Salonach Empik. Formularz Zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób czytelny, kompletny, zgodny z prawdą i zgodnie z instrukcjami podanymi w jego treści. W razie jakichkolwiek pytań Uczestnik może poprosić o pomoc pracownika Salonu Empik. Pracownicy służą pomocą przy prawidłowym wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego.
  3. Przystąpienie do Programu poprzez Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy oznacza jednocześnie założenie Konta na Portalu empik.com. Założenie Konta jest możliwe po zapoznaniu się z treścią i akceptacji postanowień Regulaminu Portalu empik.com.
  4. Organizator zastrzega, że Formularz Zgłoszeniowy wypełniony w sposób niekompletny lub Formularz Zgłoszeniowy niepodpisany nie będzie rejestrowany. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty wydanej na podstawie Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego w sposób niekompletny lub niepodpisanego.
  5. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
  6. Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i akceptacji postanowień Regulaminu Programu, który jest dostępny na Portalu empik.com oraz w każdym Salonie Empik.
  7. W rozumieniu Regulaminu dniem przystąpienia do Programu jest:
   1. data podana w Formularzu Zgłoszeniowym lub dzień pierwszego zeskanowania Karty w zależności od tego, która data będzie wcześniejsza – w przypadku złożenia w Salonie Empik Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego zgodnie z rozdz. II pkt 2;
   2. dzień zapisania się do Programu poprzez Portal empik.com lub Aplikację Mobilną po prawidłowym zakończeniu rejestracji przy użyciu Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego
 3. DANE OSOBOWE I KOMUNIKACJA HANDLOWA
  1. Dane zawarte i podane przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub Elektronicznym Formularzu Zgłoszeniowym objęte są jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które to dane Organizator będzie przetwarzać zgodnie z zakresem udzielonej zgody. Poprzez złożenie własnoręcznego podpisu w Formularzu Zgłoszeniowym lub prawidłowe zakończenie rejestracji w Elektronicznym Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w powyższych formularzach w celu realizacji Programu.
  2. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych, żądania ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia poprzez skierowanie pisemnej prośby do Organizatora zgodnie z art. 32–35 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami. Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych. Jeśli Uczestnik posiada Kartę Wirtualną, może samodzielnie, poprzez Portal empik.com lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, zmienić swoje dane osobowe. Zmiana danych osobowych na Koncie jest też możliwa w przypadku, kiedy Uczestnik posiada Kartę i założone Konto.
  3. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej („Komunikacja Handlowa”). Wyrażenie zgody nie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu, jednakże brak wyrażenia zgody uniemożliwia Uczestnikowi otrzymywanie informacji o promocjach i wydarzeniach przygotowanych przez Organizatora oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych przekazywanych za pomocą tych środków.
  4. Uczestnik, który wyrazi zgodę na Komunikację Handlową w trakcie rejestracji poprzez Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy, otrzymuje na swój adres e-mail link aktywacyjny potwierdzający wyrażenie tej zgody.
 4. KARTA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
  1. Po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego w Salonie Empik każdy Uczestnik otrzyma Kartę.
  2. 2. Każdy Uczestnik, który wypełni Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy, otrzyma Kartę Wirtualną. Kartę Wirtualną można okazać podczas transakcji w Salonie Empik za pomocą telefonu lub innego urządzenia elektronicznego pozwalającego na sczytanie kodu EAN-13 przy kasie. Dostęp do Karty Wirtualnej można zawsze uzyskać przez:
   1. Portal empik.com,
   2. Aplikację Mobilną.
  3. Karta Uczestnika jest ważna do odwołania, przez cały okres trwania Programu.
  4. Każdy Uczestnik może posiadać kilka Kart oraz jedną Kartę Wirtualną, przypisane do tych samych danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym lub Elektronicznym Formularzu Zgłoszeniowym.
  5. Wydana Uczestnikowi Karta nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.
  6. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą.
  7. Karta Uczestnika wydawana jest bez pobierania z tego tytułu opłaty. Kartą Uczestnika może się posługiwać Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona
 5. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU
  1. Na Kartach lub Karcie Wirtualnej Uczestnika zbierane są informacje związane z aktywnością konsumencką Uczestnika, tzn. częstotliwością dokonywania zakupów towarów oraz zawartością koszyka zakupowego w Salonach Empik, w Portalu empik.com lub Aplikacji Mobilnej.
  2. Korzyści z uczestnictwa w Programie polegają w szczególności na:
   1. kierowaniu do Uczestnika Programu akcji promocyjnych, umożliwiających zakup w danym okresie oznaczonych produktów w promocyjnych cenach w Salonach Empik, w Portalu empik.com lub poprzez Aplikację Mobilną;
   2. możliwości dokonywania zwrotów towarów zgodnie z Zasadami zwrotu lub wymiany towarów obowiązującymi od 02.04.2014 r, zakupionych w Salonach Empik z Kartą Uczestnika bez konieczności okazania paragonu w formie papierowej;
   3. możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zamówionego na Portalu empik.com w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny (do odstąpienia od umowy w ww. przypadku będą miały odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu Portalu empik.com);
   4. kierowaniu do Uczestnika Programu akcji promocyjnych, umożliwiających uzyskanie obniżki na kolejne zakupy przy użyciu Kuponów;
   5. możliwości korzystania z rozszerzonej funkcji Portalu empik.com, m.in. w postaci tworzenia własnych list zakupowych i prezentowych oraz własnej biblioteczki produktów;
   6. możliwości otrzymywania informacji lub powiadomień o wydarzeniach kulturalnych;
   7. po zebraniu informacji związanych z aktywnością konsumencką Uczestnika Programu, dostosowywanie oferty do jego indywidualnych zainteresowań.
  3. Aby skorzystać z przywilejów płynących z Programu w Salonie Empik, Uczestnik powinien okazać Kartę Uczestnika pracownikowi Empiku przed zakończeniem transakcji. W wypadku gdy Uczestnik nie będzie posiadać Karty Uczestnika przy dokonywaniu zakupu, w celu zarejestrowania transakcji może przekazać numer telefonu podany w Formularzu Zgłoszeniowym lub Elektronicznym Formularzu Zgłoszeniowym.
  4. Aby skorzystać z przywilejów płynących z Programu w Portalu empik.com, Uczestnik musi zarejestrować swoją Kartę Uczestnika, tj. przypisać ją do Konta. Zarejestrowanie Karty Wirtualnej możliwe będzie od razu po wypełnieniu Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego. Zarejestrowanie Karty będzie możliwe w momencie, gdy dane z Formularza Zgłoszeniowego zostaną wprowadzone do Bazy Danych.
  5. Organizator przeznacza 1 gr z każdej transakcji dokonanej przez Uczestnika, który okaże Kartę Uczestnika w Salonie Empik lub dokona transakcji przy użyciu Karty Wirtualnej w Portalu empik.com, na wsparcie czytelnictwa w Polsce.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych sposobów premiowania Uczestników za dokonywane zakupy w Salonach Empik lub na Portalu empik.com. Zmiany takie nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.
 6. UTRATA I WYMIANA USZKODZONEJ KARTY
  1. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty należy o tym powiadomić pracownika Salonu Empik lub konsultanta infolinii Empiku pod numerem telefonu +48 22 462 72 50, którzy niezwłocznie dokonają jej blokady.
  2. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży zarejestrowanej Karty możliwe jest odczytanie dotychczas zgromadzonych przywilejów po podaniu numeru Karty lub identyfikacji numerem telefonu wskazanymi w Formularzu Zgłoszeniowym lub Elektronicznym Formularzu Zgłoszeniowym i przypisanie numeru nowej Karty do tego samego Konta. Uczestnikowi, na jego prośbę, zostanie wydana nowa Karta, do której przypisana zostanie zgromadzona historia zakupowa i przywileje.
 7. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, WYKLUCZENIE Z PROGRAMU, USTANIE UCZESTNICTWA
  1. Program obowiązuje na czas nieokreślony. Program wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 2016 r. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu za uprzednim powiadomieniem Uczestników drogą mailową. Zamknięcie lub zawieszenie Programu nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Uczestników.
  2. 2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w Salonie Empik lub wysłanie oświadczenia e-mailem na adres obsluga.klienta@empik.com lub poprzez kontakt z infolinią Empiku pod numerem telefonu +48 22 462 72 50. Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia stosownego oświadczenia do Salonu Empik, wysłania e-maila lub telefonicznego poinformowania infolinii o rezygnacji.
  3. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Programu w sytuacji, gdy postępowanie Uczestnika jest sprzeczne z prawem lub Regulaminem. Uczestnik zostanie poinformowany o tym na piśmie przesłanym na adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym lub Elektronicznym Formularzu Zgłoszeniowym.
  4. Z chwilą ustania uczestnictwa Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach związanych z realizacją Programu.
 8. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Organizator, dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników Programu, przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.
  2. Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, przewidziane Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Dz.U. 2004 Nr 100 poz. 1024.
  3. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Może tego dokonać, logując się na Koncie w Portalu empik.com lub poprzez infolinię Empiku.
 zamknij korzyści