Mój Empik

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Mój Empik

(„Regulamin”)

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym pod nazwą Mój Empik, skierowanym do klientów Salonów Empik lub Portalu empik.com. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie.

Podstawowe pojęcia:

 1. Aplikacja Mobilna aplikacja Portalu empik.com działająca pod nazwą „empik”, dostępna do nieodpłatnego pobrania z platformy dystrybucji cyfrowej App Store i Google Play na urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych iOS i Android; zasady i warunki korzystania z Aplikacji Mobilnej określone są w odrębnym Regulaminie Portalu empik.com;
 2. Baza Danych – baza danych Uczestników Programu, zawierająca dane osobowe Uczestników zgromadzone na podstawie prawidłowo wypełnionych Formularzy Zgłoszeniowych lub Elektronicznych Formularzy Zgłoszeniowych.
 3. Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy – Formularz Zgłoszeniowy dostępny w formie elektronicznej na Portalu empik.com lub w Aplikacji Mobilnej.
 4. Formularz Zgłoszeniowy – zgłoszenie przystąpienia do Programu według określonego przez Organizatora wzoru, dostępnego w Salonie Empik. Po wypełnieniu niezbędnych danych osobowych oraz złożeniu własnoręcznego podpisu tradycyjnego lub w specjalnej aplikacji na tablecie udostępnionym przez Organizatora stanowić będzie zgłoszenie uczestnictwa w Programie.
 5. Karta – karta plastikowa wydawana Uczestnikowi przez Organizatora zgodnie z Regulaminem, identyfikowana przez numer umieszczony na Karcie (kod kreskowy EAN-13).
 6. Karta Uczestnika – Karta lub Karta Wirtualna.
 7. Karta Wirtualna – numer EAN-13, który otrzymuje Uczestnik po zapisaniu się do Programu poprzez Portal empik.com lub Aplikację Mobilną. Nie ma konieczności wymiany Karty Wirtualnej na Kartę plastikową w Salonie Empik. Kartę Wirtualną można okazać podczas transakcji w Salonie Empik za pomocą telefonu lub innego urządzenia elektronicznego pozwalającego na sczytanie kodu kreskowego EAN-13 przy kasie.
 8. Konto – konto utworzone w Portalu empik.com lub poprzez Aplikację Mobilną, które wymaga podania imienia i nazwiska lub nicka oraz adresu e-mail. Do Konta może być przypisana Karta Wirtualna lub Karty wydane Uczestnikowi.
 9. Kupon – kupon w formie papierowej lub elektronicznej upoważniający do zakupu ze zniżką w Salonach Empik, w Portalu empik.com lub Aplikacji Mobilnej. Kuponami są: kupony tradycyjne, w formie papierowej, drukowane przez kasy; kupony elektroniczne wymagające aktywacji na Portalu empik.com lub w Aplikacji Mobilnej; oferty automatycznie przypisane do Konta Uczestnika. Warunkiem zadziałania kuponu papierowego jest okazanie go i zeskanowanie wraz z Kartą Uczestnika w kasie przez pracownika Salonu Empik. Warunkiem zadziałania kuponu elektronicznego jest jego aktywacja na Koncie Uczestnika. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę. Kuponów nie łączy się z innymi promocjami i Kuponami. Czas ważności Kuponu jest określany w zasadach promocji, w której jest on przyznawany lub jest wskazany na Kuponie. Kupon raz wykorzystany traci ważność i nie może być wykorzystany ponownie.
 10. Organizator lub równowaznie Empik – Empik S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, 00-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, kapitał zakładowy w wysokości 275 388 578,00 zł opłacony w całości („Empik”), numer infolinii: +48 22 462 72 50 (czynna w dni robocze całą dobę), e-mail kontaktowy: [email protected]
 11. Portal empik.com – prowadzony przez Empik sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową empik.com.
 12. Program – program lojalnościowy Mój Empik organizowany przez Organizatora.
 13. Regulamin Portalu empik.com – regulamin określający zasady korzystania z Portalu empik.com, zasady składania zamówień na produkty dostępne na Portalu empik.com, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Dostępny na Portalu empik.com oraz w Aplikacji Mobilnej.
 14. Salon Empik – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Empik lub przez osoby związane z Empik umowami o współpracy.
 15. Uczestnik – osoba zamieszkująca terytorium Polski, pełnoletnia, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, która skończyła co najmniej 13 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która bierze udział w Programie.
 1. WSTĘP
  1. Program jest programem lojalnościowym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. W ramach Programu, w zamian za dokonane w Salonach Empik lub na Portalu empik.com lub w Aplikacji Mobilnej zakupy, Uczestnikowi przyznawane są określone korzyści związane z działalnością Organizatora.
  3. Program obowiązuje na czas nieokreślony.
 2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU
  1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem oraz dokonać jednej z poniższych czynności:
   1. wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, następnie podpisać go i złożyć w Salonie Empik pracownikowi przy kasie;
   2. wypełnić Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy w Portalu empik.com;
   3. wypełnić Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy w Aplikacji Mobilnej.
  2. Formularze Zgłoszeniowe dostępne są we wszystkich Salonach Empik. Formularz Zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób czytelny, kompletny, zgodny z prawdą i zgodnie z instrukcjami podanymi w jego treści. W razie jakichkolwiek pytań Uczestnik może poprosić o pomoc pracownika Salonu Empik. Pracownicy służą pomocą przy prawidłowym wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego.
  3. Przystąpienie do Programu poprzez Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy oznacza jednocześnie założenie Konta na Portalu empik.com. Założenie Konta jest możliwe po zapoznaniu się z treścią i akceptacji postanowień Regulaminu Portalu empik.com.
  4. Organizator zastrzega, że Formularz Zgłoszeniowy wypełniony w sposób niekompletny lub Formularz Zgłoszeniowy niepodpisany nie będzie rejestrowany. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty wydanej na podstawie Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego w sposób niekompletny lub niepodpisanego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu (na podany adres e-mail lub za pomocą innego dostępnego kanału kontaktu) osoby, której wydano Kartę, do uzupełnienia Formularza Zgłoszeniowego z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 (siedem) dni.
  5. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
  6. Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i akceptacji postanowień Regulaminu Programu, który jest dostępny na Portalu empik.com oraz w każdym Salonie Empik.
  7. W rozumieniu Regulaminu dniem przystąpienia do Programu jest:
   1. data podana w Formularzu Zgłoszeniowym lub dzień pierwszego zeskanowania Karty w zależności od tego, która data będzie wcześniejsza – w przypadku złożenia w Salonie Empik Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego zgodnie z rozdz. II pkt 2;
   2. dzień zapisania się do Programu poprzez Portal empik.com lub Aplikację Mobilną po prawidłowym zakończeniu rejestracji przy użyciu Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego
 3. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
  1. Dane zawarte i podane przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub Elektronicznym Formularzu Zgłoszeniowym trafiają do Bazy Danych i wraz z historią transakcji dokonywanych przez Uczestnika w Salonach Empik, na Portalu empik.com lub przez Aplikację Mobilną (w tym również transakcji sprzed przystąpienia do Programu, jeśli Organizator posiada takie dane) będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych w celu prowadzenia Programu zgodnie z Regulaminem, w tym w celu wysyłania na adres e-mail, numer telefonu i za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej (jeśli Uczestnik z niej korzysta) komunikacji bezpośrednio związanej z udziałem w Programie, obejmującej spersonalizowane oferty przeznaczone dla Uczestników oraz inne informacje bezpośrednio związane z udziałem w Programie. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności, dostępnej na stronie http://www.empik.com/polityka-prywatnosci.
  2. Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych. Jeśli Uczestnik posiada Kartę Wirtualną, może samodzielnie, poprzez Portal empik.com lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, zmienić swoje dane osobowe. Zmiana danych osobowych na Koncie jest też możliwa w przypadku, kiedy Uczestnik posiada Kartę i założone Konto.
  3. Uczestnik, który w ramach swojego udziału w Programie nie chce otrzymywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS, Aplikacja Mobilna) informacji dotyczących ofert specjalnych i innych korzyści przeznaczonych dla niego w ramach Programu, może w każdym czasie zgłosić Organizatorowi rezygnację z otrzymywania takich informacji. W przypadku rezygnacji, o której mowa powyżej, Uczestnik nie będzie mógł otrzymać za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o korzyściach w Programie (w tym informacji o promocjach i wydarzeniach przygotowanych przez Organizatora dla Uczestników), zaś Organizator będzie w tym zakresie zwolniony z obowiązku przesyłania takich informacji oraz będzie zobowiązany do ich niewysyłania Uczestnikowi.
 4. KARTA UCZESTNIKA
  1. Po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego w Salonie Empik każdy Uczestnik otrzyma Kartę.
  2. Każdy Uczestnik, który wypełni Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy, otrzyma Kartę Wirtualną. Kartę Wirtualną można okazać podczas transakcji w Salonie Empik za pomocą telefonu lub innego urządzenia elektronicznego pozwalającego na sczytanie kodu EAN-13 przy kasie. Dostęp do Karty Wirtualnej można zawsze uzyskać przez:
   1. Portal empik.com,
   2. Aplikację Mobilną.
  3. Karta Uczestnika jest ważna przez cały okres trwania Programu i traci ważność z chwilą zakończenia Programu. Karta traci również ważność z chwilą zakończenia udziału Uczestnika w Programie.
  4. Każdy Uczestnik może posiadać kilka Kart oraz jedną Kartę Wirtualną, przypisane do tych samych danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym lub Elektronicznym Formularzu Zgłoszeniowym.
  5. Wydana Uczestnikowi Karta nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.
  6. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą.
  7. Karta Uczestnika wydawana jest bez pobierania z tego tytułu opłaty. Kartą Uczestnika może się posługiwać Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona
 5. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU
  1. Na Kartach lub Karcie Wirtualnej Uczestnika zbierane są – w celu realizacji Programu – informacje związane z aktywnością konsumencką Uczestnika, tzn. częstotliwością dokonywania zakupów towarów oraz zawartością koszyka zakupowego w Salonach Empik, w Portalu empik.com lub Aplikacji Mobilnej.
  2. Przywileje z uczestnictwa w Programie polegają w szczególności na:
   1. kierowaniu do Uczestnika Programu akcji promocyjnych, umożliwiających zakup w danym okresie oznaczonych produktów w promocyjnych cenach w Salonach Empik, w Portalu empik.com lub poprzez Aplikację Mobilną;
   2. możliwości dokonywania zwrotów towarów zakupionych z Kartą Uczestnika w Salonie Empik zgodnie z „Zasadami zwrotu lub wymiany towarów zakupionych w Salonach Empik” bez potrzeby okazania dowodu zakupu w formie papierowej („Zasady zwrotu lub wymiany towarów zakupionych w Salonach Empik” są dostępne na stronie www.empik.com/regulaminy-empiku);
   3. możliwość odstąpienia przez konsumenta od zawartej na odległość z Empik umowy sprzedaży produktu zamówionego na Portalu empik.com w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny (termin 30 dni obowiązuje zamiast terminu 14 dni wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; do odstąpienia od umowy w ww. przypadku będą miały odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu Portalu empik.com, z uwzględnieniem wskazanego powyżej wydłużonego, 30-dniowego terminu na odstąpienie) – celem uniknięcia wątpliwości, przywilej opisany w niniejszej lit. c nie dotyczy zakupów dokonywanych za pośrednictwem Portalu empik.com u sprzedawców innych niż Empik w ramach „Marketplace”;
   4. kierowaniu do Uczestnika Programu akcji promocyjnych, umożliwiających uzyskanie obniżki na kolejne zakupy przy użyciu Kuponów;
   5. możliwości korzystania z rozszerzonej funkcji Portalu empik.com, m.in. w postaci tworzenia własnych list zakupowych i prezentowych oraz własnej biblioteczki produktów;
   6. możliwości otrzymywania informacji lub powiadomień o wydarzeniach kulturalnych;
   7. po zebraniu informacji związanych z aktywnością konsumencką Uczestnika Programu – dostosowywaniu oferty do jego indywidualnych zainteresowań.
  3. Aby skorzystać z przywilejów płynących z Programu w Salonie Empik, Uczestnik powinien okazać Kartę Uczestnika pracownikowi Empiku przed zakończeniem transakcji. W wypadku gdy Uczestnik nie będzie posiadać Karty Uczestnika przy dokonywaniu zakupu, w celu zarejestrowania transakcji może podać (dla weryfikacji) numer telefonu przypisany do Konta tego Uczestnika.
  4. Aby skorzystać z przywilejów płynących z Programu w Portalu empik.com, Uczestnik musi zarejestrować swoją Kartę Uczestnika (tj. przypisać ją do Konta) i być zalogowanym do swojego Konta. Zarejestrowanie Karty Wirtualnej możliwe będzie od razu po wypełnieniu Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego. Zarejestrowanie Karty będzie możliwe w momencie, gdy dane z Formularza Zgłoszeniowego zostaną wprowadzone do Bazy Danych.
  5. Organizator przeznacza 1 gr z każdej transakcji dokonanej przez Uczestnika, który okaże Kartę Uczestnika w Salonie Empik lub dokona transakcji przy użyciu Karty Wirtualnej w Portalu empik.com, na wsparcie czytelnictwa w Polsce.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych sposobów premiowania Uczestników za dokonywane zakupy w Salonach Empik lub na Portalu empik.com, w szczególności w formie okresowych promocji lub innych akcji adresowanych do Uczestników.
  7. Ogólne zasady i warunki promocji odbywających się w ramach Programu są określone w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 6. UTRATA I WYMIANA USZKODZONEJ KARTY
  1. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty należy o tym powiadomić pracownika Salonu Empik lub konsultanta infolinii Empiku pod numerem telefonu +48 22 462 72 50, którzy niezwłocznie dokonają jej blokady.
  2. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży zarejestrowanej Karty możliwe jest odczytanie dotychczas zgromadzonych przywilejów po podaniu numeru Karty lub identyfikacji numerem telefonu wskazanymi w Formularzu Zgłoszeniowym lub Elektronicznym Formularzu Zgłoszeniowym i przypisanie numeru nowej Karty do tego samego Konta. Uczestnikowi, na jego prośbę, zostanie wydana nowa Karta, do której przypisana zostanie zgromadzona historia zakupowa i przywileje.
 7. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, WYKLUCZENIE Z PROGRAMU, USTANIE UCZESTNICTWA
  1. Program obowiązuje na czas nieokreślony. Program wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 2016 r.
  2. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, z ważnej przyczyny, jaką jest:
   1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Program i skutkująca koniecznością zakończenia Programu;
   2. ekonomiczna nieopłacalność Programu;
   3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej dotyczącej Programu i skutkującej koniecznością jego zakończenia;
   4. wprowadzenie w miejsce Programu innych form działalności promocyjno-marketingowej Empik.
  3. Zakończenie Programu nastąpi za uprzednim powiadomieniem Uczestników drogą e-mailową (na adres e-mail podany w związku z udziałem w Programie), wraz ze wskazaniem terminu zakończenia Programu. Powiadomienie o zakończeniu Programu zostanie dokonane z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 (trzydzieści) dni. Stosowna informacja o zakończeniu Programu będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona w Portalu empik.com.
  4. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:
   1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
   2. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej, mającej bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego zmiany;
   3. zmiana w zakresie przywilejów lub korzyści przewidzianych dla Uczestników w ramach Programu;
   4. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
   5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
   6. zmiany w zakresie procesu przystąpienia Uczestników do Programu;
   7. przekształcenie Organizatora, zmiana jego formy prawnej, zmiana w zakresie nazwy (firmy) Organizatora, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub teleadresowych wskazanych w Regulaminie.
  5. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników mailowo (na adres e-mail podany w związku z udziałem w Programie), udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Stosowna informacja o zmianie Regulaminu będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona w Portalu empik.com.
  6. Zmieniony Regulamin wiąże Uczestnika, który przed wejściem zmiany w życie nie zrezygnuje z udziału w Programie lub – jeżeli zostanie udostępniona taka możliwość – zaakceptuje zmieniony Regulamin przed wejściem zmiany w życie. Rezygnacja z udziału w Programie w związku ze zmianą Regulaminu następuje zgodnie z pkt 7.7 poniżej.
  7. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w Salonie Empik lub wysłanie oświadczenia e-mailem na adres [email protected] lub poprzez kontakt z infolinią Empiku pod numerem telefonu +48 22 462 72 50. Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia stosownego oświadczenia do Salonu Empik, wysłania e-maila lub telefonicznego poinformowania infolinii o rezygnacji, chyba, że Uczestnik zażąda natychmiastowego zakończenia swojego uczestnictwa w Programie.
  8. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Programu w sytuacji, gdy:
   1. w ramach udziału w Programie Uczestnik dopuści się rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia Regulaminu; za rażące naruszenie Regulaminu uznaje się podanie przez Uczestnika w ramach udziału w Programie danych osobowych osoby trzeciej w celu podszycia się pod taką osobę jak również dopuszczenie się przez Uczestnika nadużycia mającego na celu uzyskanie nienależnych korzyści lub przywilejów w ramach Programu;
   2. Uczestnik dalej narusza Regulamin, pomimo uprzedniego wezwania przez Organizatora do zaprzestania naruszania Regulaminu i postępowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  9. O wykluczeniu z udziału w Programie na podstawie pkt 7.8 powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w związku z udziałem w Programie. Wykluczenie Uczestnika z Programu następuje ze skutkiem natychmiastowym.
  10. Z chwilą ustania uczestnictwa w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach związanych z realizacją Programu. Powyższe nie dotyczy tych danych, które Organizator – pomimo zakończenia uczestnictwa w Programie – zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo nadal przetwarzać dla celów podatkowych (w związku z korzyściami zrealizowanymi w ramach Programu), w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami byłego Uczestnika.
 8. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu (w tym również co do poszczególnych promocji odbywających się w ramach Programu) mogą być zgłaszane do Empik:
   1. pisemnie na adres siedziby Empik (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja – Mój Empik”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
   2. za pośrednictwem e-maila na adres: [email protected] (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja – Mój Empik”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),
   3. za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta (dane kontaktowe są dostępne na stronie www.empik.com)
  2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
  3. Empik rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest przez w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
  5. Skorzystanie przez klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
 9. POZOSTAŁE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
  1. Z tytułu udziału w Programie nie są pobierane od Uczestnika żadne opłaty.
  2. Uczestnikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od zawartej na odległość umowy dotyczącej jego udziału w Programie, w terminie 14 dni od daty zawarcia tej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dotyczy przystąpienie do Programu poprzez Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy w Portalu empik.com lub w Aplikacji Mobilnej).
  3. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w pkt 9.2 powyżej, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu. W tym celu Uczestnik może złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w Salonie Empik lub wysłać oświadczenie e-mailem na adres [email protected] Uczestnik może również odstąpić od umowy zawartej na odległość w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres siedziby Organizatora.
  4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa powyżej, Uczestnik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
  5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w pkt 9.2 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  7. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Organizatorem, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
  8. W ramach Programu komunikacja z Organizatorem następuje w języku polskim.
  9. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 1

Ogólne zasady i warunki promocji w ramach programu lojalnościowego „Mój Empik”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsze ogólne zasady i warunki („Ogólne Zasady”) mają zastosowanie do promocji odbywających się w ramach programu lojalnościowego „Mój Empik” („Promocje”).
  2. Ogólne Zasady stanowią integralną część Regulaminu programu lojalnościowego „Mój Empik”.
  3. Pojęcia zapisane w niniejszych Ogólnych Zasadach od dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie programu lojalnościowego „Mój Empik”.
  4. Szczegółowe zasady poszczególnych Promocji mogą być określone w odrębnych regulaminach komunikowanych na Portalu empik.com, w Aplikacji Mobilnej jak również dostępnych w Salonach Empik (w punkcie informacyjnym).
  5. W szczegółowych zasadach danej Promocji mogą być przewidziane odstępstwa od niniejszych Ogólnych Zasad.
  6. Organizatorem Promocji jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, 00-017 Warszawa („Organizator” lub równoważnie „Empik”).
  7. Promocje odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mogą dotyczyć:
   1. wyłącznie zakupów dokonanych w Salonach Empik;
   2. wyłącznie zakupów dokonywanych od Empik za pośrednictwem Portalu empik.com; lub
   3. zarówno zakupów dokonywanych w Salonach Empik jak i zakupów dokonywanych od Empik za pośrednictwem Portalu empik.com.
  8. O ile szczegółowe zasady danej Promocji nie stanowią inaczej, Promocje nie dotyczą produktów objętych ofertą strefy outletowej w Salonach Empik ani zakupów realizowanych za pośrednictwem punktu informacyjnego w Salonach Empik. Promocje nie dotyczą również zakupów dokonywanych za pośrednictwem Portalu empik.com u sprzedawców innych niż Empik w ramach „Marketplace”.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY PROMOCJI
  1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna będąca Uczestnikiem Programu. Promocje nie dotyczą jednakże osób fizycznych nabywających produkty promocyjne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (tj. na fakturę VAT wystawioną dla osoby lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą). W przypadku żądania wystawienia faktury VAT na dane osoby lub podmiotu prowadzącego działalności gospodarczą, klient traci uprawnienie do udziału w Promocji.
  2. Warunkiem zadziałania Promocji obowiązującej w Salonie Empik jest okazanie przy kasie plastikowej Karty lub Karty Wirtualnej i zeskanowanie jej przez pracownika Salonu Empik.
  3. Warunkiem zadziałania Promocji obowiązującej w Portalu empik.com jest zalogowanie się Uczestnika do swojego Konta, do którego jest przypisana Karta Uczestnika.
  4. Uczestnik Programu może skorzystać z Promocji jednokrotnie albo wielokrotnie, w zależności od szczegółowych zasad danej Promocji.
  5. W przypadku Promocji, jeden Uczestnik może zakupić na warunkach promocyjnych maksymalnie 2 sztuki takich samych produktów na jednym paragonie fiskalnym (dowodzie zakupu), o ile szczegółowe zasady danej Promocji nie stanowią inaczej. Uczestnik może skorzystać z danej Promocji maksymalnie 6 (sześć) razy.
  6. W przypadku Promocji przypisanych do indywidualnego Konta Uczestnika lub komunikowanych za pośrednictwem wiadomości SMS, z Promocji można skorzystać tylko jeden raz.
  7. Poszczególne Promocje nie sumują się, nie można łączyć ich z innymi promocjami i Kuponami, o ile szczegółowe zasady danej Promocji nie stanowią inaczej.
  8. Czas obowiązywania poszczególnych Promocji jest ogłaszany przez Organizatora wraz z kategorią lub listą produktów objętych daną Promocją. Promocje nie mają charakteru ciągłego.
  9. Aktualna lista produktów objętych sprzedażą promocyjną, będzie dostępna – w zależności od tego, gdzie dana Promocja obowiązuje – na Portalu empik.com, w Aplikacji Mobilnej lub w Salonach Empik (w punkcie informacyjnym).
  10. Poniższe produkty są wykluczone ze wszystkich Promocji (także kuponowych), o ile zasady danej Promocji nie stanowią inaczej:
   1. karty prezentowe, e-karty prezentowe,
   2. bilety,
   3. gry multimedialne,
   4. akcesoria multimedialne,
   5. pre-paid (doładowania telefoniczne, startery GSM, dodatki i doładowania do gier, abonamenty, doładowania portfela),
   6. karty prezentowe „Super Prezent”,
   7. artykuły tytoniowe,
   8. artykuły spożywcze,
   9. baterie,
   10. gramofony.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY PROMOCJI
  1. Zwrot produktu zakupionego w ramach Promocji oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w tej Promocji. Powyższe nie dotyczy jednak zwrotu produktu w wykonaniu uprawnień przysługujących Uczestnikowi z powodu wady zakupionego produktu.
  2. Uczestnik Promocji ma prawo do zwrotu lub wymiany – zgodnie z „Zasadami zwrotu lub wymiany towarów zakupionych w Salonach Empik” zamieszczonymi na stronie www.empik.com/regulaminy-empiku – pełnowartościowych, nieuszkodzonych i nieużywanych produktów zakupionych w Salonie Empik w ramach Promocji, w terminie 30 dni od daty zakupu, pod warunkiem zwrotu lub wymiany wszystkich produktów zakupionych w Promocji.
  3. Rozliczenie za zakupione w Salonie Empik produkty zwracane lub wymieniane zgodnie z „Zasadami zwrotu lub wymiany towarów zakupionych w Salonach Empik” zamieszczonymi na stronie www.empik.com/regulaminy-empiku, następuje poprzez doładowanie karty prezentowej Empik o wartość zwracanego towaru.
  4. Zasady zwrotu, o których mowa w pkt 2-3 powyżej, dotyczą zakupów dokonywanych w Salonach Empik. Zasady zwrotu produktów zakupionych poprzez Portal empik.com i Aplikację Mobilną (w szczególności w wyniku odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość), są określone w Regulaminie Portalu empik.com, z uwzględnieniem pkt 5.2 lit. c Regulaminu Programu.
Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.