Rozpoczęła się pierwsza edycja Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic. Mogą w nim wziąć udział zarówno osoby zawodowo zajmujące się fotografią, jak i pasjonujący się fotografowaniem amatorzy. Prace konkursowe można przesyłać do końca sierpnia br. Można wygrać m.in. sprzęt fotograficzny i... lot dookoła świata.
Każdy uczestnik konkursu powinien przesłać do 31 sierpnia 2005 r do 5 fotografii w każdej z kategorii tematycznych
- piękno
- przygoda
- kultura
- radość
- żywioł
oraz w kategorii specjalnej Redd's Go!
Spośród wszystkich nadesłanych na konkurs fotografii jury dokona wyboru tych najlepszych, przyznając Grand Prix konkursu oraz pierwsze miejsca i po dwa wyróżnienia w każdej z kategorii tematycznych dla każdej z grup uczestników (profesjonaliści i amatorzy). Na laureatów czekają fantastyczne nagrody - profesjonalny sprzęt fotograficzny, drukarki, bilety lotnicze, w tym lot dookoła świata.
O tym, które spośród nadesłanych fotografii zostaną nagrodzone zdecyduje jury w składzie:
· Agnieszka Franus - z-ca red. naczelnego magazynu National Geographic Polska
· Agnieszka Holland - reżyser
· Marcin Jamkowski - redaktor naczelny magazynu National Geographic Polska
· Witold Krassowski - fotograf, laureat World Press Photo 1992 i 2003
· Agnieszka Holland - reżyser
· Piotr Małecki - fotograf współpracujący z National Geographic
· Michał Piekarski - dyrektor kreatywny Wydawnictwa G+J RBA, wydawcy magazynu National Geographic Polska
· Tomasz Tomaszewski - fotograf, konsultant generalny National Geographic Polska,         
  juror World Press Photo
Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu podczas uroczystej gali.
Sponsor konkursu:
- Redd's
Fundatorzy nagród:
· Nikon Polska Sp. z o.o.
· Epson Deutschland GmbH oddział w Polsce
· British Airways
Patroni medialni:
-   Cinema City
-   Cityboard Media
- EMPiK
- Radio ZET
- TVN
Nagrody:
I. GRAND PRIX
* Aparat D2X; Lampa SB-800; Obiektyw AF-S DX Zoom Nikkor 17-55 mm f/2.8g IF-ED - Nikon
* Drukarka Epson Stylus Photo R 1 800 - Epson
* Bilet dookoła świata - British Airways (szczegóły w biurze BA)
PROFESJONALIŚCI
PIERWSZE MIEJSCE W KAŻDEJ KATEGORII

* Aparat D70; obiektyw AF-S DX 18-70 mm F3.5-4.5G - Nikon
* Drukarka Epson Stylus Photo R 300
AMATORZY
PIERWSZE MIEJSCA W KAŻDEJ KATEGORII

* Aparat D70; obiektyw AF-S DX 18-70 mm F3.5-4.5G
* Lot do Londynu - British Airways (szczegóły w biurze BA)
WYRÓŻNIENIA (amatorzy i profesjonaliści)
* Drukarka Epson Stylus Photo R-200
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w październikowym numerze magazynu National Geographic Polska.

Regulamin
Konkursu Fotograficznego National Geographic,
Edycja 2005


I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Wynalazek 4, 02-677 Warszawa zwane dalej Organizatorem.
1.2 Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2005 i trwa do 31 sierpnia 2005.
1.3 Terytorium Konkursu jest obszar całego świata.
II. KATEGORIE TEMATYCZNE KONKURSU
2.1 Kategorie tematyczne:
· Piękno
· Przygoda
· Radość
· Żywioł
· Kultura
· Redd's go.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
3.2 Wśród uczestników Konkursu wyróżnia się dwie grupy:
- fotografów profesjonalistów - każdą osobę zajmująca się fotografią zawodowo oraz każdą osobę autorstwa, której zdjęcie chociaż raz zostało opublikowane na łamach magazynu National Geographic Polska.
- fotografów amatorów - każdą osobę nie spełniająca warunków odnoszących się do fotografa profesjonalisty.
3.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
IV. ZASADY KONKURSU
4.1 Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie zawierające :
a)   zdjęcie powiększone na papierze fotograficznym o wymiarach 18 x 24 cm;
b) wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia znajdującą się w zamkniętej kopercie oznaczonej godłem.
4.2 Każdy Uczestnik konkursu może przesłać do 5 fotografii w każdej z  kategorii tematycznych wymienionych w pkt.2.2.
4.3 Każda z przesłanych do Konkursu fotografii powinna zawierać w górnej części rewersu następujący opis :
a)   godło;
b) nazwę miejsca zamieszkania, numer telefonu,
c) grupę uczestnictwa (amator, profesjonalista);
d) kategorię;
e) tytuł fotografii;
f) datę i miejsce wykonania fotografii;
g) jednozdaniowy opis fotografii.
4.4 Zgłaszane do Konkursu fotografie nie mogą być zmieniane elektronicznie, ani w żaden inny sposób. Nie można także dokonywać fotomontaży.
4.5 Nie mogą być zgłaszane do Konkursu fotografie publikowane wcześniej na łamach magazynu National Geographic Polska lub wykonane na zlecenie National Geographic Polska.
4.6 Organizator zastrzega sobie prawo bez porozumienia z Uczestnikiem Konkursu do zakwalifikowania fotografii do innej kategorii niż wybrana przez Uczestnika.
4.7 Zgłoszenie należy przesłać na adres Organizatora podany w pkt.1.1. Na kopercie należy umieścić napis : Konkurs fotograficzny National Geographic.
4.8 Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 czerwca do 31 sierpnia 2005.
4.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagubienie zgłoszenia podczas transportu.
4.10Uczestnik konkursu podpisując kartę zgłoszenia oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych fotografii w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach National Geographic Society oraz Organizatora, na stronie internetowej www.nationalgeographic.pl oraz www.nationalgeographic.com , a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i  marketingowych Organizatora.
V. OCENA I NAGRODY
5.1 Oceny nadesłanych fotografii biorąc pod uwagę ich jakość dokona jury powołane przez Organizatora.
5.2 Spośród nadesłanych fotografii jury wybierze półfinalistów.
5.3 Każdy z półfinalistów powinien w ciągu siedmiu dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do półfinału przesłać na adres Organizatora podany w pkt.1.1 negatyw, diapozytyw lub pliki cyfrowe swojej fotografii.
Uwaga: W przypadku wysyłki plików cyfrowych prosimy o uwzględnienie następującej specyfikacji:
· format : jpg (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość)
· kolory w standardzie: RGB
· rozdzielczość: 300 dpi  (18 x 24 cm)
Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.
5.4 Negatywy, diapozytywy lub pliki cyfrowe powinny dotrzeć do siedziby Organizatora (pkt.1.1) najpóźniej do dnia 07.09.2005.
5.5 Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs fotografii, negatywów, diapozytywów, plików cyfrowych.
5.6 Jury biorąc pod uwagę jakość nadesłanych prac dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna następujące nagrody:
a) Grand Prix konkursu;
b) Dla każdej z grup uczestników (amatorzy, profesjonaliści):
· 1 miejsce w każdej kategorii tematycznej;
· 2 wyróżnienia w każdej kategorii tematycznej.
5.7 Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii.
5.8 Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
5.9 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o sposobie odbioru nagrody do dnia 15 września 2005 r.
5.10 Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 10% wartości nagrody określonej w punkcie 5.6), który zostanie  pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
5.11 Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Zwycięzcę
      należnego podatku od wygranej określonego w pkt. 5.10.
5.12 Zwycięzcy Konkursu przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt. 3.3 Regulaminu.
5.13 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
5.14 W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków opisanych w punktach 5.10, 5.11 lub 
         5.12 lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody 
         przepadają.      
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.nationalgeographic.pl.
6.2 Przesyłając zgłoszenie na adres podany w pkt.1.1 Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
6.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
6.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 KC.
10.06.2005